Půjčka na směnku – ihned

Půjčky

Kdo může říct, že nikdy nepotřeboval půjčit peníze? Půjčka se zdá být snadná věc, ovšem realita je jiná. Pro získání bankovní i nebankovní půjčky je potřeba splnit řadu podmínek, jež jsou pro značné procento občanů nedosažitelné. Jenže kam se obrátit, když jsou peníze potřeba ihned? Je okamžitá půjčka na směnku vhodným řešením?

Než přijde řeč na podrobnosti o směnce, nebude od věci zmínit, jak se půjčce jako takové obloukem vyhnout. Ne vždy je půjčka jediným řešením. Před podniknutím kroků k půjčce na směnku (a nejen k ní) mnohdy postačí omezit výdaje.

Spousta lidí ani netuší, za co všechno zbytečně utrácí, aniž by musela. Jsou to různá nepotřebná předplatné (streamovací služby, počítačové programy, prémiové verze mobilních aplikací), nevyužívané permanentky do fitka či na sportovní utkání, vysoký účet za telefon či internet, ranní káva s sebou, nadužívání auta a spotřeba benzínu, obědy v restauracích apod.

Kromě omezení výdajů kolikrát vyřeší problém krátkodobá brigáda či přivýdělek, případně prodej nadbytečného majetku, na nějž v domácnosti sedá prach. Může to být nenošené oblečení, nevyužívaná elektronika nebo knížky.

Půjčka by měla být až na posledním místě, a to nejprve od přátel a příbuzných, kde je riziko oproti bankám velmi nízké. Půjčka na směnku je riziková. Proč?

Co je to směnka?

Směnka je cenným papírem, jenž slouží coby písemný doklad o půjčce. Dlužník se zavazuje, že do určitého data splatí stanovenou částku i s odpovídajícím úrokem. Podobu směnky určuje zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.

Směnky se dělí na dvě základní kategorie: směnka cizí a směnka vlastní. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Cizí směnka obsahuje:

 • označení, že jde o směnku
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
 • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 • údaj splatnosti
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (výstavce)
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce

Směnka cizí – vzor

Vzory se mohou lišit v podobě textu, ovšem základ je vždy neměnný a musí odpovídat definici ze směnečného zákona. Pokud některý z údajů chybí, je cizí směnka pokládána ze neplatnou. Výjimkou je bianco směnka.

SMĚNKA

Měna:               Částka:

Za tuto směnku zaplaťte bez protestu dne:                                                      

na řad ……………………………………. (komu) ……………………………… korun českých (částka slovy)

Směnečník:                           

Adresa:

Splatnost v (místo placení):     

Místo a datum vystavení:                             

Jméno, adresa a podpis výstavce:

Pokud na směnce není údaj splatnosti, je splatná na viděnou. Pokud na směnce není údaj místa, kde má být placeno, je místo uvedené u jména dlužníka místem platebním a zároveň místem jeho bydliště. Není-li ve směnce udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce.

Směnka vlastní je téměř shodná se směnkou cizí. Vzor je prakticky stejný, ovšem kromě bezpodmínečného příkazu zaplatit určitou peněžitou sumu obsahuje bezpodmínečný slib uhradit daný obnos.

Vlastní směnka – vzor 2023

Jak vypadá směnka? Vzor se prakticky nemění. Není třeba vyhledávat na internetu hesla typu „směnka vzor 2023“ nebo „vlastní směnka vzor 2023“. Podoba cenného papíru zůstává neměnná.

SMĚNKA VLASTNÍ

V Ostravě, dne 1. 11. 2023

ZA TUTO SMĚNKU VLASTNÍ ZAPLATÍM BEZ PROTESTU  

Na řad: Petr Nízký, narozen 2. května 1988, trvale bytem Ostrovní 35, 702 00 Ostrava

Částka:                   10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

Místo placení:       Ostrovní 35, 702 00 Ostrava

Splatnost:               2. 1. 2023

Výstavce:                Ivan Černý, narozen 5. prosince 1965, trvale bytem Nádražní 44, 702 00 Ostrava

Podpis: Ivan Černý

Už je známo, co je to směnka, ovšem co je to indosament? Každou směnku, i když nebyla vystavena na řad, lze převést na jinou osobu indosamentem (rubopisem). Indosant je ten, kdo směnku rubopisem převádí, a indosatář ten, na nějž se směnka rubopisem převádí.

Bianco směnka

Bianko / blanko / bianco směnka, všechny názvy znamenají jedno a totéž. Jedná se o směnku, na níž záměrně chybí některé z údajů, zpravidla to jsou splatnost a dlužná částka. Tyto údaje se do směnky zapisují až později, na základě přesně vypočítané dlužné částky.

Bianco směnka se nejčastěji pojí s poskytnutím bankovní či nebankovní půjčky, kdy se finanční instituce snaží o urychlení potenciálního vymáhání dluhu v případě prodlení se splácením. Dlužník může zpochybnit svůj závazek, ovšem banka se chrání existencí směnky a nemusí soudu zdlouhavě dokazovat poskytnutí úvěru.

Mnoho klientů se apriori brání podepsat bianco směnku bez částky, kde není uvedeno, kolik nakonec zaplatí. Obávají se zneužití a nutnosti placení mnohem vyšší částky, než bylo smlouvou ujednáno. Po uhrazení bianco směnky je věřitel povinen směnku zlikvidovat.

Veškeré náležitosti ohledně bianco směnky, informacích o úvěru a obchodních podmínkách musí obsahovat smlouva o půjčce. Vzor je ke stažení volně z internetu.

Smlouva o půjčce – vzor

Kontrakt o půjčce nemusí být komplikovaný. Stačí, aby obsahoval všechny formální náležitosti, byl stručný, jasný a v souladu se zákonem. Smlouva o půjčce – vzor by měl vypadat následovně:

SMLOUVA O PŮJČCE

Pan / paní …………………………………………………………………
bytem ………………………………………………………………………
RČ …………………………………………………………………………….
(dále jen „věřitel“)
a
pan / paní …………………………………………………………………
bytem ………………………………………………………………………..
RČ ………………………………………………………………………………
(dále jen „dlužník“)

uzavírají

SMLOUVU O PŮJČCE PENĚZ
(v souladu s ustanovením § 2390 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

I. Předmět smlouvy
Věřitel se podpisem této smlouvy zavazuje půjčit dlužníkovi částku ve výši …………… Kč, slovy ……………… (dále jen „půjčka“) a dlužník se zavazuje půjčku vrátit podle podmínek této smlouvy.
Věřitel se zavazuje převést půjčku na účet č. ……………………, a to nejpozději do ………………….
Dlužník se zavazuje vrátit půjčku nejpozději do ………………, a to na účet věřitele č.………………

II. Úroky
Půjčka se sjednává jako bezúročná. V případě, že bude dlužník v prodlení s vrácením půjčky podle článku I této smlouvy, zavazuje se věřiteli uhradit také úrok z prodlení ve výši ……………….

III. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Dodatky či změny k této smlouvě musí být vyhotoveny písemně a podepsány oběma stranami, jinak nejsou závazné.

Pokud by příslušný soud určil, že některá část, podmínka nebo ustanovení této smlouvy je v rozporu
se zákonem nebo neplatná, platnost zbývajících částí a ustanovení nebude tímto dotčena a
předmětná část, podmínka nebo ustanovení, které by bylo neplatné nebo nezákonné, by nebylo
považováno za součást této smlouvy.

Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních. Každá strana smlouvy obdrží jedno paré.
Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě
z jejich svobodné vůle.

V ……………………………… dne ……………………..

Podpis věřitele Podpis dlužníka

Splatnost směnky

Splatnost směnky není vždy stejná. Může být vystavena na různá data – viz níže, přičemž směnky s jinou dobou splatnosti nebo se splatností postupnou jsou neplatné. Splatnost směnky může být:

 • na viděnou
 • na určitý čas po viděné
 • na určitý čas po datu vystavení
 • na určitý den

Směnka na viděnou je splatná při předložení. Musí být předložena k placení do jednoho roku od data vystavení. Výstavce může tuto lhůtu zkrátit, případně prodloužit. Výstavce také může stanovit, že směnka na viděnou nesmí být předložena k placení před určitým datem.

Půjčka na směnku od soukromé osoby

Půjčka od soukromníka na směnku se zdá být administrativně velmi jednoduchá. Je poskytována lidmi, kteří mají tímto způsobem za cíl zhodnotit a znásobit své finanční prostředky. Většinou jsou peníze k dispozici jen na základě dokladu totožnosti, coby půjčka na směnku na OP.

Půjčka od soukromé osoby na směnku není zatížena žádným dalším papírováním. Dokládání potvrzení o příjmu nebo výpisy z účtu a záznamy v registru dlužníků pro ni nejsou relevantní. Jak je to možné?

Soukromá půjčka na směnku má daná pravidla – částku, úrok a splatnost – která si určuje soukromý investor. Směnka je dokladem o půjčce, a zda má dlužník dostatečný příjem či rezervu ke splacení půjčky, věřitele příliš nezajímá.

Peníze ihned jsou lákavé, ovšem půjčka na směnku s sebou nese mnohá rizika, která nelze přehlížet.
Peníze ihned jsou lákavé, ovšem půjčka na směnku s sebou nese mnohá rizika, která nelze přehlížet.

Mít směnku fyzicky v rukou znamená téměř jistotu splacení. Okamžitá půjčka na směnku od soukromé osoby se totiž nezřídka pojí s podpisem rozhodčí doložky, která téměř stoprocentně zaručuje uhrazení dluhu.

Soukromá půjčka na směnku je tak velmi riziková, neboť se vyznačuje velmi vysokými úroky a krátkou splatností. Pánem úvěru je soukromý investor. Směnka je ze všech úvěrů nejrizikovější a často bývá příčinou pádu do dluhové pasti.

Půjčka od soukromé osoby na směnku není doporučována, notabene i proto, že je nezákonná. Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. v paragrafu § 112 výslovně vylučuje použití směnky nebo šeku ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru.

Půjčky na směnku – vymáhání směnky

Má-li věřitel svoji pohledávku zajištěnu směnkou, je nejprve nutné zjistit, zda je tento cenný papír formálně platný, tzn. zda obsahuje všechny zákonem dané náležitosti. Je-li půjčka na směnku platná, lze zahájit vymáhání pohledávky. Zpravidla je dlužník vyzván ke splátce.

Nesejde-li se výzva k platbě s kýženým výsledkem, přistupuje věřitel k vymáhání dluhu soudní cestou a podáním žaloby. Soud posléze vydává a zasílá dlužníkovi směnečný platební rozkaz. Pokud nebude pohledávka ve stanovené lhůtě uhrazena, následuje vymáhání dluhu exekučně.

Půjčka na směnku ještě dnes

Reklamy „Půjčka na směnku ještě dnes“ a „Půjčka na směnku ihned“ znějí velmi lákavě. Je to příslib brzkého východiska z tíživé situace, záblesk naděje a vidina v lepší zítřky. Ovšem nelze se bezhlavě nechat nalákat na líbivé fráze typu „půjčky na směnku, které fungují“ nebo „půjčky na směnku – přijedeme“.

Půjčky na směnku, které fungují, sice nabízí kdejaký tištěný či online inzerát, avšak nenechat se napálit dá hodně práce a obezřetnosti. Nabídku půjčky na směnku – přijedeme, lze nalézt po celé České republice. Nejběžnějšími nabídkami jsou půjčka na směnku Praha a půjčka na směnku Brno.

Nonstop půjčka na směnku

Poskytovatelé půjčky na směnku na OP (občanský průkaz) jsou ochotni za žadatelem dojet i dlouhé vzdálenosti, neboť se jim tato půjčka díky vysokým úrokům několikanásobně vyplatí. Obrovskou výhodou těchto úvěrů je skutečnost, že je možné získat peníze kdykoli. Nabídka půjček na směnku je téměř nevyčerpatelná.

Soukromí investoři nejsou vázáni pracovní dobou, státními svátky, víkendy ani denní či noční hodinou. Nonstop půjčka na směnku však není zadarmo. Právě ona okamžitost a maximální dostupnost jsou příčinou abnormálních úroků a vysoké ceny půjčky na směnku ihned.

Rozhodčí doložka

Nabídka půjček na směnku je skutečně velmi bohatá, ovšem opatrnosti především. Součástí půjčky na směnku je nezřídka i takzvaná rozhodčí doložka, která může pro mnohé klienty nepříjemně změnit pravidla hry.

V případě nesplácení totiž vymáhání dluhu nejde klasickou soudní cestou, nýbrž podléhá rozhodnutí předem určeného rozhodce. Ten za odvedenou službu dostává od věřitele nemalou provizi, proto v drtivé většině případů rozhoduje ve prospěch věřitele, nikoli dlužníka.

Existenci a podobu rozhodčích doložek určuje zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Tento zákon upravuje:

 • rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci
 • rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí komisí spolku podle občanského zákoníku
 • výkon rozhodčích nálezů

Strany se mohou písemně dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný a plně svéprávný. Přijetí funkce rozhodce musí být písemné a rozhodce se může své funkce vzdát jen ze závažných důvodů nebo se souhlasem stran.

Rozhodčí doložka – vzor

Veškeré spory, jež z této smlouvy v budoucnosti vzniknou, bude rozhodovat jediný rozhodce Ing. Martin Pospíšil, Sklenářská 846, Teplice. Rozhodčí řízení se bude konat bez nařízení ústního jednání a rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění. Poplatek za provedené rozhodčí řízení činí 2,5 % hodnoty sporu a je nákladem řízení, s jehož zněním smluvní strany souhlasí a považují jej za nedílnou součást rozhodčí doložky.

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci. Rozhodčí řízení se koná v místě dohodnutém stranami. Nedohodnou-li se strany jinak, je řízení před rozhodci ústní a je vždy neveřejné.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang