Autopojistky – k čemu slouží

Auto-moto

Pojistky jsou pro fungování automobilu zcela zásadním komponentem. Co je o autopojistkách potřeba vědět?

Elektrické pojistky jsou klíčovými součástmi moderních automobilů, které slouží k ochraně elektrických obvodů před přetížením a zkratem. Tyto pojistky zajišťují, že elektrická zařízení v autě, od světel po elektronické systémy, pracují spolehlivě a bez rizika požáru či jiných poruch. V tomto článku se podíváme na význam elektrických pojistek, jejich funkci a jak správně s nimi zacházet.

Autopojistky

Důležitým aspektem provozu vozidla je zabezpečení jeho elektrických obvodů. Elektrické pojistky slouží jako ochranný mechanismus, který při nadměrném proudu v elektrickém obvodu přeruší tok proudu, čímž minimalizuje riziko přehřátí nebo požáru. Kromě toho umožňují jednoduchou diagnostiku a opravu při výpadcích nebo problémech v elektrickém systému vozidla.

K čemu slouží pojistky

Elektrické pojistky v autech slouží k ochraně elektrických obvodů a zařízení před přetížením a zkratem. Jsou navrženy tak, aby přerušily tok elektrického proudu v případě, že v elektrickém obvodu nastane nadměrný proud. To zabraňuje přehřátí drátů, komponentů nebo zařízení, což může vést k požáru nebo poškození elektrického systému.

Kromě ochrany před přetížením a zkratem mají elektrické pojistky další významné funkce:

 1. Prevence požáru: Elektrické pojistky zabraňují nadměrnému proudu, který by mohl způsobit přehřátí a potenciálně požár. To je zejména důležité v oblastech s vysokou koncentrací elektrických komponentů, jako jsou palivové čerpadla, světla, klimatizační systémy atd.
 2. Ochrana zařízení: Elektrické zařízení v autě, jako jsou světla, rádio, klimatizace, elektrická okna a další, mohou být drahá na opravu. Elektrické pojistky chrání tato zařízení před poškozením a následnými vysokými náklady na opravu.
 3. Snadná diagnostika: Když se nějaký elektrický systém v autě vypne, je možné jednoduše zkontrolovat pojistky, zda nejsou spálené. To umožňuje rychle identifikovat problém a případně vyměnit poškozenou pojistku.
 4. Bezpečnost: Elektrické pojistky zvyšují bezpečnost provozu vozidla tím, že minimalizují riziko poruchy v důležitých systémech, jako je brzdový systém nebo řízení.

Celkově lze říci, že elektrické pojistky jsou nezbytnou součástí elektrického systému vozidla, která zajišťuje jeho bezpečný a spolehlivý provoz.

TIP: Pro případ poruchy je dobré mít kvalitní pojištění auta.

Typy pojistek

V automobilech se používají různé druhy a typy elektrických pojistek k ochraně elektrických obvodů a zařízení. Zde jsou některé běžné druhy a typy elektrických pojistek, které se v automobilech vyskytují:

 1. Standardní vodičové pojistky: Toto jsou běžné pojistky, které se používají k ochraně elektrických obvodů v automobilech. Mohou být různých velikostí a proudových hodnot, a proto se používají pro různé elektrické zařízení v autě.
 2. Miniaturní pojistky: Tyto pojistky jsou malé a často mají plastový kryt. Jsou obvyklým výběrem pro moderní automobily kvůli své kompaktní velikosti a spolehlivosti.
 3. Automobilové pojistky s přenosem energie: Tyto pojistky nejen chrání elektrické obvody, ale také jsou schopny monitorovat a přenášet informace o proudu, což může být užitečné pro diagnostiku.
 4. Termální pojistky: Tyto pojistky reagují na zvýšení teploty. Pokud dojde k nadměrnému zahřátí v elektrickém obvodu, termální pojistka přeruší proud.
 5. Resetovatelné pojistky: Tyto pojistky mají schopnost se automaticky resetovat po odeznění zkratu nebo přetížení. Jsou často používány v elektronických systémech.
 6. Diagnostické pojistky: Tyto pokročilé pojistky jsou schopny zaznamenávat události, jako jsou zkraty, a následně poskytovat diagnostické informace o stavu elektrických obvodů.
 7. Skleněné pojistky: Tyto pojistky mají skleněné tělo a jsou obvykle vyhrazeny pro starší vozidla. Jsou zřídka používány v moderních automobilech.
 8. Plošné pojistky: Plošné pojistky jsou tenké pásky s předem stanovenou hodnotou proudu. Mohou být nalezeny v elektrických skříních nebo panelech v autech.

Při výběru správného typu elektrických pojistek pro auto je důležité zvážit proudové hodnoty, teplotní podmínky, prostorové omezení a konkrétní zařízení, která chcete chránit. Správně zvolené pojistky jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrických obvodů vašeho vozidla.

Jak na výměnu pojistky

Doba, kdy je vhodné vyměnit elektrickou pojistku v závislosti na jejích vlastnostech a provozním prostředí, může být různá. Nicméně existují některé situace, kdy byste měli zvážit výměnu elektrických pojistek:

 1. Spálená pojistka: Pokud zjistíte, že pojistka je viditelně spálená nebo prasklá, je nutné ji okamžitě vyměnit.
 2. Opakující se výpadky: Pokud dochází k opakovaným výpadkům proudu v určitém elektrickém obvodu, to může být způsobeno vadnou pojistkou.
 3. Věk a opotřebení: Pojistky mohou ztrácet svou účinnost s časem a opotřebením. Doporučuje se pravidelně provádět kontrolu a výměnu pojistek, zejména u starších vozidel.
 4. Změna elektrické zátěže: Pokud plánujete přidat nové elektrické zařízení nebo upravit stávající elektrický systém (např. instalace audio systému, světel atd.), může být vhodné zkontrolovat, zda jsou stávající pojistky dostatečné pro novou zátěž.
 5. Pravidelná údržba: Během pravidelné údržby vozidla můžete provést kontrolu stavu elektrických pojistek a vyměnit ty, které vypadají opotřebovaně nebo poškozeně.
 6. Nedostatečná funkčnost: Pokud v automobilu dochází k problémům s elektrickými zařízeními, jako jsou například světla, stěrače nebo výstražné světlo, a výměna poškozené pojistky neřeší problém, může být zapotřebí provést další diagnostiku.

Vždy je důležité dodržovat doporučení výrobce a provádět pravidelné kontroly elektrických pojistek. Pamatujte si, že výměna vadných nebo opotřebovaných pojistek je nezbytná pro zachování bezpečnosti a spolehlivosti elektrických systémů ve vozidle.

Výměna elektrické pojistky v automobilu je obvykle jednoduchá úloha, kterou můžete provést sami. Zde je krok za krokem, jak postupovat:

 1. Zapnutí motoru a odpojení baterie: Nejprve zapněte motor a vypněte všechny elektrické zařízení. Poté odpojte kladný pól baterie, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem.
 2. Nalezení pojistkové skříňky: Většina automobilů má pojistkovou skříňku umístěnou v interiéru vozidla, často poblíž řidičova sedadla, pod palubní deskou nebo v blízkosti motorového prostoru.
 3. Identifikace vadné pojistky: Zjistěte, která pojistka je vadná. Většinou budete moci nalézt seznam pojistek a jejich funkcí v manuálu k vozidlu nebo na víku pojistkové skříňky.
 4. Vypnutí pojistky: S pomocí kleští nebo speciálního nástroje pro vypínání pojistek opatrně vytáhněte vadnou pojistku ven. Některé automobily mohou mít pojistky s jednoduchým „klik“ mechanismem, kterým se vypínají.
 5. Vložení nové pojistky: Vložte novou pojistku stejného typu a hodnoty do stejného zásuvky, ze které jste vyjímali vadnou pojistku.
 6. Zapnutí pojistky: Pojistku pevně zatlačte do zásuvky, dokud neuslyšíte „klik“ označující, že je pojistka správně zapojena.
 7. Připojení baterie: Připojte kladný pól baterie zpět na své místo.
 8. Zkontrolování funkčnosti: Znovu zapněte motor a otestujte, zda elektrické zařízení, které bylo ovlivněno vadnou pojistkou, nyní pracuje správně.
 9. Uzavření pojistkové skříňky: Uzavřete pojistkovou skříňku a ujistěte se, že je dobře uzamčena.

Pamatujte, že při výměně elektrických pojistek je důležité použít pojistky se správným proudovým hodnotou a typem, který odpovídá vašemu vozidlu. Pokud si nejste jistí, jak správně vyměnit pojistku, nebo pokud se jedná o složitější elektrický problém, je lepší konzultovat s odborníkem nebo servisem.

Poškozená pojistka

Vadnou elektrickou pojistku v automobilu můžete poznat pomocí několika znaků a indikací. Zde jsou některé způsoby, jak zjistit, že je pojistka vadná:

 1. Elektrické zařízení nefunguje: Pokud určité elektrické zařízení v automobilu (např. světla, rádio, výstražné světlo) náhle přestane fungovat, může to být známka vadné pojistky.
 2. Výpadek pojistkové skříňky: Pokud několik různých zařízení zároveň náhle přestane pracovat, to může naznačovat problém s více pojistkami.
 3. Vizuální kontrola: Otevřete pojistkovou skříňku a vizuálně zkontrolujte pojistky. Pokud vidíte prasklou, zčernalou nebo jinak poškozenou pojistku, je pravděpodobné, že je vadná.
 4. Přehřátí pojistky: Pokud si při dotyku všimnete, že pojistka je neobvykle horká nebo dokonce rozpálená, to může být znamení, že je přetížená nebo vadná.
 5. Nedostatečný proud: Pokud opakovaně dochází k vyhoření stejné pojistky krátce po její výměně, to může naznačovat problém v elektrickém okruhu, který vyžaduje další diagnostiku.
 6. Kontrolka v palubní desce: Některá vozidla mohou mít kontrolku v palubní desce, která signalizuje problém s elektrickým systémem.

Pokud máte podezření, že je pojistka vadná, doporučuje se ji vyměnit za novou pojistku stejného typu a proudové hodnoty. Pokud problém přetrvává nebo se opakuje, může být nutné konzultovat s odborníkem na elektrické systémy vozidla.

Jak předcházet poškození pojistky

Aby se minimalizovalo riziko zničení elektrických pojistek v automobilu a zabezpečil spolehlivý provoz elektrických systémů, můžete zvážit následující tipy:

 1. Správná volba pojistek: Při výměně pojistek vždy používejte pojistky s odpovídajícím proudovým hodnotám a typy. Nesprávné pojistky mohou vést k přetížení nebo poruše elektrických systémů.
 2. Pravidelná kontrola: Pravidelně provádějte kontrolu stavu pojistek a elektrických zařízení v automobilu. Zkontrolujte vizuálně, zda nejsou pojistky poškozené, a že jsou pevně zapojené.
 3. Kvalitní pojistky: Používejte kvalitní pojistky od renomovaných výrobců. Levné a nekvalitní pojistky mohou být méně spolehlivé a náchylné k rychlejšímu opotřebení.
 4. Prevence přetížení: Snažte se nepřetěžovat elektrické systémy vozidla připojováním příliš mnoha elektrických zařízení najednou. Používejte například adaptéry do zásuvky s rozmyslem.
 5. Správná montáž: Při montáži nových elektrických zařízení, jako jsou například zesilovače, světla nebo rádio, dbejte na správné připojení a zajištění proti zkratu.
 6. Kontrola voděodolnosti: Ujistěte se, že elektrická zařízení a pojistky jsou chráněny před vlhkostí a vodou, zejména pokud jsou umístěny v místech, kde může docházet k pronikání vody.
 7. Vyhýbání zkratům: Zabraňte zkratům v elektrických obvodech, což může způsobit přetížení a poškození pojistek. Pečlivě instalujte elektrické zařízení a používejte izolační materiály.
 8. Profesionální diagnostika: Pokud se setkáte s opakujícími se problémy se zapalováním pojistek, nechte provést diagnostiku u odborníka na automobilovou elektroniku.
 9. Pravidelná údržba vozidla: Věnujte pozornost celkové údržbě vozidla, včetně elektrických systémů, aby se minimalizovaly možné problémy.

Dodržováním těchto tipů můžete předejít zničení elektrických pojistek a zajistit spolehlivý provoz elektrických systémů ve vašem automobilu.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang