Exekuce – co to je, postup, jak se zbavit exekuce

Půjčky

O exekucích se velmi často mluví ve zprávách. Statistiky týkající se exekucí nikdy nevypadají moc dobře. Skoro každý ví o někom, kdo již exekuci měl nebo mu teprve hrozí. Do podobné situace se nechce dostat nikdo. Co je to exekuce? A kde zjistit exekuce zdarma?

Exekuce je soudní vymáhání peněžitého dluhu od dlužníka ve prospěch věřitele. Pro exekuci jsou státem stanovena pravidla, která přesně definují postup, práva a povinnosti všech zúčastněných včetně exekutorů.

Exekuce – zákon

Co je to exekuce, popisuje Exekuční řád neboli zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, který má číslo 120/2001 Sb. Veškeré informace ohledně pojmů (co je exekuce, exekutor, exekuční titul, návrh, aj.), povinnostech exekutorů, exekuční činnosti, postupu exekuce, způsobech provedení exekuce atd. lze najít právě v tomto zákoně.

Další předpisy upravující exekuční řízení

Níže uvedené předpisy jsou k dispozici ve znění účinném ke dni 1. 1. 2023:

 • vyhláška č. 329/2008 Sb. – o centrální evidenci exekucí
 • vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutora
 • zákon č. 99/1963 Sb. – občanský soudní řád
 • zákon č. 292/2013 Sb. – o zvláštních řízeních soudních
 • vyhláška č. 37/1992 Sb. – o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
 • vyhláška č. 418/2001 Sb. – o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Na internetu jsou dostupné v elektronické verzi.

Vznik exekuce

Exekuce je zahájena dnem, kdy je návrh doručen exekutorovi nebo soudu. Dlužník je vyrozuměn o zahájení exekuce exekutorem a vyzván k dobrovolnému splnění dluhu na základě rozhodnutí soudu.

Soud by mohl nesplacené dluhy vymáhat sám prostřednictvím svých vykonavatelů (zaměstnanců příslušného soudu), avšak takový postup by byl zdlouhavý a neefektivní. Proto se využívá exekutorů.

Exekuci mohou provádět exekutoři, soudy, obecní či krajské úřady nebo finanční úřady. Pro vznik exekuce musí existovat nesplacený dluh (nejčastěji peněžitý).

Kvůli exekuci je snadné přijít i o střechu nad hlavou.

Věřitelé řeší vymožení dluhů od dlužníka jako poslední možnost, kdy jiné způsoby selžou. Exekučnímu řízení předchází např. posunutí data splatnosti, tvorba splátkového kalendáře apod. Věřitel se poté obrací na soud a ten provede nalézací řízení.

Nalézací řízení

Nalézací řízení je druh civilního soudu, který předchází exekučnímu řízení. Soud v tomto řízení rozhodne, zda je dluh oprávněný, v jaké výši a do kdy má být uhrazen dlužníkem. V nalézacím řízení stojí proti sobě věřitel a dlužník, oba mohou předkládat důkazy v jejich prospěch a využít obhajobu právníkem.

Poté, co dlužník neuposlechne rozhodnutí soudu a dluh nezaplatí ve stanoveném termínu, rozsudek se stane exekučním titulem.

Exekuční titul

Bez exekučního titulu nemůže být exekuční řízení zahájeno. Oprávněný (věřitel) musí mít podklady prokazující dlužníkův nesplacený dluh a že na jeho vymáhání má oprávněný nárok.

Exekučním titulem bývá:

a) pravomocné rozhodnutí soudu, který rozhodl v určité majetkové věci rozsudkem, platebním rozkazem, směnečným platebním rozkazem nebo soudním smírem mezi stranami

b) pravomocné rozhodnutí rozhodce, který rozhodl v rozhodčím řízení tzv. rozhodčím nálezem

c) smlouva s exekuční doložkou

Rozsudkem se rozhoduje o nesplacené půjčce či o jiné majetkové záležitosti, např. při vypořádání dědictví nebo vypořádání majetku při rozvodu.

Platebním rozkazem se rozhoduje o peněžitém dluhu. Směnečný platební rozkaz je v případě podepsání směnky.

Usnesení o smíru mezi stranami znamená, že se jednotlivé strany dohodly na novém splátkovém kalendáři. Pokud takové rozhodnutí není splněné, protistrana se může domáhat toho, aby bylo vykonáno exekucí.

Rozhodčí nález je rozhodnutí vydané soukromým rozhodcem na základě dohody mezi věřitelem a dlužníkem. Pokud dojde mezi stranami ke sporu v určité záležitosti, bude rozhodovat soukromý rozhodce místo soudu. Smluvní strany se musí tímto rozhodnutím řídit, stejně tak třetí osoby a soud.

Rozhodčí nález je sepsán rozhodčí smlouvou neboli rozhodčí doložkou na samostatném listu papíru.

Exekuce s sebou nese spousty nepříjemných záležitostí.

Exekuční doložka neboli doložka přímé vykonatelnosti je ustanovení ve smlouvě a říká, že dlužník výslovně souhlasí s tím, že pokud nesplní své závazky, dojde k exekuci. Samotná smlouva se stává exekučním titulem a soud jen prověří exekutora provedením exekuce. Exekuční doložka může být sepsána pouze notářem.

Kdo je exekutor?

Soudní exekutor je fyzická osoba, pověřená exekutorským úřadem provádět exekuce podle exekučního řádu. Exekutor je veřejný činitel, stejně jako např. soudce, zastupitel, policista.

Při vedení exekuce má exekutor právo požadovat po státních orgánech a dalších institucích poskytnutí informací a součinnost a tyto osoby mu je musí poskytnout.

Exekutor pro vykonávání exekutorské činnosti musí mít právnické vzdělání, odpovídající praxi a být jmenován do exekutorského úřadu ministrem spravedlnosti, kterému skládá slib.

Všichni soudní exekutoři jsou sdruženi pod Exekutorskou komorou České republiky mající sídlo v Brně. V České republice je nyní aktivních 153 soudních exekutorů, kteří mají působnost po celé republice.

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je rozhodnutí vydané soudním exekutorem. Obsahuje postup exekutora, jakým způsobem bude danou exekuci provádět. Exekutor smí použít způsob daný zákonem.

Povinný (dlužník), který dostane vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz, nesmí s majetkem postiženým exekučním příkazem nijak nakládat, tzn. nemůže ho prodat, zastavit, darovat, nemůže vybrat peníze z účtu postiženého exekucí.

Dlužník má 30denní lhůtu, aby dobrovolně zaplatil pohledávku, náklady exekuce a oprávněného. Pokud dlužník nereaguje, exekutor má právo učinit soupis dlužníkova majetku v jeho obydlí. Do dlužníkova bytu nebo domu může exekutor vstoupit i bez souhlasu povinného a i za jeho nepřítomnosti. Policie ČR mu asistuje.

Exekuční řízení

Pro zahájení exekuce věřitel podává exekuční návrh, který posoudí soud a pak nařídí exekuci do 15 dnů. Věřitel si vybere jakéhokoliv soudního exekutora působícího na území ČR.

Exekutor smí postihnout majetek dlužníka v takovém rozsahu, který pokryje celou pohledávku.

Postup exekuce

Zákon umožňuje exekutorům vymáhat dluh několika způsoby:

 1. zabavení peněz na bankovním účtu
 2. srážky ze mzdy
 3. zabavení movitého majetku
 4. zabavení nemovitosti

Exekutor si vybere nejvhodnější postup exekuce podle výše dluhu povinného.

 • Zabavení peněz na bankovním účtu

Exekuce na účet je často využívaným způsobem vymáhání dluhů. Dochází k zablokování peněz na bankovním účtu dlužníka do výše částky exekučního příkazu. Exekuce na účet se může vztahovat i na účet OSVČ a na více účtů najednou.

Exekutor nejdříve vyrozumí banku a pak dlužníka. Poté, co exekutor provede exekuci na účet, dlužník nemůže nakládat se svými penězi. Dlužník musí během 30 dnů po doručení výzvy provést platbu na účet soudního exekutora na úhradu dluhu. Zároveň má právo na jednorázový výběr trojnásobku životního minima exekuce.

Exekuční řízení může být zdlouhavé a vysilující.

Pokud není dluh uhrazen dobrovolně, banka po nabytí právní moci exekučního příkazu pošle blokované peníze na účet exekutora. Pokud byl na účtu dostatek prostředků na úhradu celého dluhu, bude exekuce ukončena. V opačném případě jsou prostředky blokovány po dobu dalších 6 měsíců.

Odblokování účtu po zaplacení exekuce trvá několik dnů až týdnů, záleží na tom, jak rychle exekutor vyrozumí banku.

 • Srážky ze mzdy

Exekutor nařídí zaměstnavateli dlužníka, aby prováděl srážky z jeho mzdy k umoření dluhu. Zákonem dané nezabavitelné životní minimum exekuce musí být zachováno, od 1.1. 2023 je to částka 13 638 Kč.

Pokud má dlužník manžela/manželku či nějaké dítě, připočítává se k této základní částce jedna třetina za každou osobu.

 • Zabavení movitého majetku

Exekutor může zabavit a prodat movitý majetek dlužníka. Majetek se prodává prostřednictvím veřejné dražby. Může být zabaven pouze majetek, o kterém si exekutor myslí, že je ve vlastnictví dlužníka.

Exekutor naopak nesmí zabavit:

 • vybavení domácnosti nutné k životu
 • finanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima exekuce
 • studijní a náboženskou literaturu
 • dětské hračky
 • snubní prsten
 • osobní fotografie a korespondenci
 • zdravotnické potřeby a léky

Zabavení movitého majetku neboli mobiliární exekuce je největším strašákem všech dlužníků. Pokud se v prostorech nachází majetek nedlužících osob, musí se dokázat, že jej skutečně vlastní.

Osoba, jejíž majetek byl zařazen do soupisu, může podat ve lhůtě 30 dnů u příslušného exekutorského úřadu návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku. Žádost by se měla sepsat s právníkem, protože musí splňovat zákonné náležitosti. Nedlužník musí prokázat, že je vlastníkem věci (např. kupní smlouvou, fakturou atd.).

 • Zabavení nemovitosti

Nemovitost je zablokována v katastru nemovitostí. Exekutor nechá vyhotovit znalecký posudek nemovitosti a určí vyvolávací cenu ve veřejné dražbě, která obvykle začíná na 2/3 odhadní ceny. V případě neprodání nemovitosti se dražba opakuje s vyvolávací cenou ve výši 1/2 odhadní ceny.

Náklady exekuce

Veškeré náklady exekuce, včetně stanovené odměny exekutora zákonem, je povinen zaplatit povinný (dlužník).

Jak se může dlužník během exekuce bránit?

Proti samotnému exekučnímu příkazu není možné podat žádný opravný prostředek. Během exekučního řízení má dlužník několik možností se bránit podle toho, v jaké fázi se exekuce nachází.

 • odvolání
 • návrh na odklad exekuce
 • návrh na zastavení exekuce
 • vyloučení ze soupisu majetku

Po zahájení exekuce je možné se odvolat proti usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora. Také je možné se odvolávat proti jednotlivým úkonům, které exekutor udělá kromě těch, u kterých to zákon nepřipouští (např. exekuční příkaz, jeho změna či zrušení).

Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí a podává se samotnému exekutorovi.

Návrh na odklad exekuce se navrhuje jen na určitou stanovenou dobu a musí být splněny současně tyto podmínky: pokud se dlužník bez vlastní viny ocitne přechodně v takovém postavení, že výkon rozhodnutí bude mít na něj nebo na rodinné příslušníky nepříznivé následky a zároveň nedojde k vážnému poškození postavení věřitele.

Exekuci doprovází také soudní úkony.

Exekutor návrhu vyhoví nebo předloží návrh na odklad do 7 dnů soudu, který o něm musí rozhodnout do 15 dnů. Po dobu, co není o návrhu na odklad rozhodnuto, exekutor není oprávněn konat jakékoliv úkony.

Samotná exekuce může být zastavena z několika důvodů, které stanovuje zákon (Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. – §268):

(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže

a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;

b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;

c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení,

d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit;

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267);

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;

h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

Zdroj: Zákony pro lidi

Lze zastavit exekuci?

Exekuci je možné zastavit úplně, nebo jen zčásti. Návrh na zastavení exekuce se podává do 15 dnů ode dne, kdy se povinný o důvodu k zastavení dozvěděl. Exekutor pak ve lhůtě 15 dnů vyzve všechny účastníky k vyjádření, zda se zastavením souhlasí ve lhůtě 30 dnů. Exekutor po jejich vyjádření exekuci zastaví.

Pokud exekutor sepíše do soupisu majetku věci vyloučené z exekuce, nebo je jejich vlastníkem někdo jiný než dlužník, tak ten může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku do 30 dnů od chvíle, kdy se dozvěděl o soupisu.

Po odmítnutí návrhu exekutorem se podává žaloba na vyloučení věci z exekuce u soudu. Takovým soudem je okresní soud místně příslušný podle trvalého pobytu povinného. Žaloba musí obsahovat důkazy potvrzující, že věc zařazená do soupisu majetku nepatří povinnému a musí být podána do 30 dnů od doručení zamítnutí exekutora.

Po dobu řízení se nesmí daná věc prodat. V případě prodeje a rozhodnutí soudu ve prospěch dlužníka, je exekutor povinen uhradit škodu, kterou by tím způsobil.

Vyrozumění o nařízení exekuce

Někdy mohou nastat problémy při doručování vyrozumění o nařízení exekuce. Toto vyrozumění (obálka s modrým pruhem) se doručuje do vlastních rukou.

Pokud si adresát zmíněnou zásilku nepřevezme, bude uložena na poště po dobu 10 dní a poslední den jejího uložení se zásilka bude považovat za doručenou, i když si ji adresát ve skutečnosti nevyzvedl.

V případě vlastnictví datové schránky je upřednostňováno doručování tímto způsobem. Desátý den od zaslání úřední obsílky se považuje za doručenou.

Zjištění exekuce zdarma

Kde zjistit exekuce? Existuje nějaký seznam dlužníků exekuce? Je zjištění exekuce zdarma? Exekutorská komora České republiky provozuje Centrální evidenci exekucí (CEE), do níž může nahlédnout kdokoliv, a to na webu www.ceecr.cz.

Tato databáze obsahuje přehled o tom, zda je na kontrolovanou osobu či subjekt vedeno nějaké exekuční řízení, a případně i jejich počet.

Centrální evidence exekucí obsahuje informace o probíhajících exekučních řízeních zadávaných do systému exekutory. Zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla exekuce odložena či zastavena aj. Údaje z ní získané jsou aktuální.

Pokud chce dotyčný detailní informace z exekučního řízení, obdrží je po zaplacení poplatku. Patří sem:

 • kontakt na exekutora
 • výše dlužné částky
 • spisová značka
 • příslušný soud
 • další údaje od exekutora

Podle vyhlášky o centrální evidenci exekucí č. 329/2008 Sb. jsou detaily exekučního řízení zpoplatněny samostatně. Zápis údajů o zahájení exekuce se provádí do 3 dnů po zapsání doložky provedení exekuce.

V evidenci exekucí se nenajdou údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami.

Nahlížení do registru exekucí je za poplatek.

Nahlížení do Centrální evidence exekucí pod záštitou Exekutorské komory ČR je možné po registraci a uhrazení poplatku za každé hledání ve výši 60 Kč. Na pobočkách České pošty, kde mají CzechPoint, tato služba stojí 50 Kč za jednu stránku.

Vyhledání exekuce

Jak zjistit exekuce – seznam dlužníků? V CEE lze vyhledat jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu. Vyhledávat v registru dlužníků exekuce lze podle:

 • jména, příjmení a data narození
 • rodného čísla
 • identifikačního čísla (IČO)

Vyhledání exekuce podle jména, příjmení, data narození atd. má několik kroků:

 1. dobití kreditu – cena za 1 dotaz je 60 Kč, zaplatit lze online platbou přes kartu nebo platbou převodem či vkladem
 2. připsání kreditu
 3. zadání potřebných údajů do vyhledávání – rodné číslo (jméno, příjmení, datum narození)
 4. výsledek vyhledávání – počet nalezených výsledků

Je nějaká evidence exekucí zdarma? Bohužel ne. V současné době není žádná evidence exekucí zdarma. U všech seznamů dlužníků exekucí je vyžadováno zaplacení poplatku. Pokud nějaký web nabízí výpis z registru dlužníků zdarma, jedná se o podvodnou stránku.

Insolvence a exekuce

Jaký je rozdíl mezi insolvencí a exekucí? Mezi těmito dvěma pojmy je tenká hranice. Insolvence je neschopnost dlužníka splácet své závazky. Dlužníkem je fyzická osoba, právnická osoba nebo firma.

Insolvenční řízení probíhá u soudu, který určuje způsob zaplacení dluhů. Podmínky tohoto řízení jsou nastaveny tak, aby zajistily věřitelům uhrazení co největší části z jejich pohledávek vůči dlužníkovi. Průběh insolvenčního řízení je řízen zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech řešení, tzv. insolvenčním zákonem.

Dlužník musí splnit předem dané podmínky oddlužení před samotným začátkem insolvenčního řízení:

 • dlužné závazky nejméně 30 dní po datu splatnosti
 • dlužit minimálně 2 a více věřitelům
 • za posledních 5 let žádný záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy
 • schopnost dlužníka splnit oddlužení po dobu 3 až 5 let (během této doby musí splatit 30-60 % celkového objemu svých závazků)

Rozdíl mezi insolvencí a exekucí je ten, že exekuce kryje pohledávky jednoho věřitele a insolvence pohledávky všech věřitelů.

Insolvence fyzických osob

Insolvence u fyzických osob probíhá dvěma způsoby. Prvním způsobem je oddlužení. Existují 2 podoby oddlužení:

 1. rychlé
 2. pomalé

U rychlejšího oddlužení jsou dluhy odpuštěny těm dlužníkům, kteří splatí aspoň 60 % celkové dlužné částky za 3 roky, u pomalého je to 5 let. Dlužník musí mít splaceno aspoň 30 % všech pohledávek, aby mu byl zbytek odpuštěn. Návrh na povolení oddlužení na sebe podává pouze dlužník sám.

Druhým způsobem je konkurs. Návrh na konkurs podává některý z věřitelů a je to prodej veškerého movitého i nemovitého majetku. Z peněz jsou uspokojeni věřitelé. U konkursu není zbytek závazků smazán a je nutno zaplatit všechny pohledávky.

Insolvence právnických osob

Insolvence právnických osob se obvykle řeší konkursem či reorganizací společnosti. Forma reorganizace je běžná u větších firem a dochází při ní k ozdravení podniku, nikoliv k úpadku. Právnická osoba provozuje svoji činnost dál a podle plánu splácí své dluhy.

Insolvenční rejstřík

Insolvenčním rejstříkem (ISIR) pod záštitou Ministerstva spravedlnosti lze zjistit, zda je nějaký subjekt v insolvenčním řízení. Pomocí tohoto nástroje je možné vyhledat dlužníky, s nimiž bylo zahájeno řízení po 1. 1. 2008 a nebyli z tohoto rejstříku vyškrtnuti. Dlužníci před 1. 1. 2008 se nacházejí v Evidenci úpadců.

Půjčka na vyplacení exekuce

Půjčka – exekuce? Nevadí. Každý se může dostat do nepříznivé situace s financemi. V některých případech tyto problémy končí v exekuci nebo insolvenci. Klienti v exekučním řízení mají obvykle problémy se získáním půjčky v exekuci, protože jsou pro poskytovatele půjček rizikoví.

Když už člověk v exekuci je, neměl by se dále zadlužovat. Informace o klientově exekuci si banka zjistí v registru dlužníků exekuce a peníze ze zákona půjčit nemůže. Půjčka na exekuci problémy nevyřeší, naopak prohloubí.

Půjčky v exekuci mohou být velmi nebezpečné.

Nebankovní společnosti mají méně přísnější kritéria a poskytnou peníze i klientům, které odmítla banka. I tak by měly mít licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů od ČNB.

Půjčku na vyplacení exekuce jsou některé firmy schopny sjednat za pár pracovních dnů. Pomocí této půjčky lze řešit exekuci a hrozící dražbu na nemovitost klienta. Za dlužníka tyto firmy zařídí všechny potřebné formality.

Úvěr mohou poskytnout až do výše 10 mil. Kč (s individuálním nastavením až do výše 50 mil. Kč). Úrok se pohybuje již od 6,5 % a splátky mohou být stanoveny až na 20 let.

Rychlé vyřízení a kdykoli možné předčasné splacení je základem, a to vše bez kontroly registrů BRKI, NRKI nebo SOLUSMimořádné splátky jsou neomezené a žádné poplatky předem se neplatí.

Chráněný bankovní účet pro lidi v exekuci

Dlužník si může zažádat od 1. 7. 2021 o založení tzv. chráněného účtu pro lidi v exekuci. Na tento účet exekutor nemůže a přináší větší finanční svobodu pro dlužníka. Klient si může na tento účet nechat posílat nezabavitelnou část výplaty nebo jednorázové sociální dávky.

Nebankovní půjčky pro dlužníky

Nebankovní půjčky pro zadlužené jsou poskytovány nebankovními institucemi. Nedochází zde k přísnému posuzování žadatelů jako u bankovních společností.

Výhodou těchto půjček je, že nenahlíží do registru buď vůbec, nebo jen minimálně. Případný záznam v registru se nejeví jako velká překážka. Nebankovní půjčka bez registru je vhodná pro všechny žadatele, kteří mají negativní záznam v registru nebo nějaké dluhy, případně exekuce.

Nebankovní půjčky bez registru jsou rychlé půjčky bez registru, bez zbytečného papírování a zbytečných obstrukcí. Vyřízení žádosti a schválení je velmi rychlé, to samé u připsání peněz na bankovní účet.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang