Insolvenční rejstřík a řízení – justice

Půjčky

Zadluženost domácností roste. Někdy se jedná o malé dluhy, které jsou rychle splacené, jindy o hypotéky, které většina lidí splácí až 30 let, a jindy se jedná o finanční negramotnost, kdy jsou půjčky splácené dalšími půjčkami a člověk se snadno dostane do dluhové pasti. Co je to insolvence a jak dlužníkovi může pomoci?

Banky si v případě finančních produktů s oblibou diktují nejrůznější podmínky, které musí žadatel bezpodmínečně splnit. Pakliže však pro něj všechny předpoklady vázající se k danému úvěru představují nesplnitelnou kombinaci, uslyší od pracovníka zamítavé stanovisko a potřebné peníze nezíská.

V nebankovním sektoru představuje půjčka na cokoliv bez kontroly registru oblíbený finanční produkt, který dokáže pomoci v libovolné životní situaci. Naštěstí se trh již natolik rozrostl, že nabízí tzv. nebankovní půjčky.

Co je insolvence

Insolvenční rejstřík je databáze, která obsahuje informace o všech osobách a podnikajících subjektech, které prostřednictvím insolvenčního řízení řeší své finanční problémy. Tento rejstřík je vytvářen a spravován Nejvyšším správním soudem České republiky a je k dispozici veřejnosti.

Informace uvedené v insolvenčním rejstříku dlužníků se týkají všech osob, které byly v České republice v minulosti v insolvenčním řízení, a jejich finančních problémů. Rejstřík obsahuje informace o osobách, jejichž dluhy jsou zahrnuty v insolvenčním řízení, a jejich majetku. Výpis z insolvenčního rejstříku je k dispozici online.

Záznamy zahrnují jméno, datum narození, trvalou adresu, druh dluhu, výši dluhu, datum, kdy bylo insolvenční řízení zahájeno, a datum, kdy bylo ukončeno. Insolvenční rejstřík dlužníků je cenným zdrojem informací pro firmy a jednotlivce, kteří se zajímají o finanční situaci svých obchodních partnerů nebo potenciálních klientů.

Rejstřík může být také užitečný pro osoby, které se snaží pochopit svou vlastní finanční situaci a získat lepší přehled o svých dluzích. Většina záznamů v insolvenčním rejstříku je veřejně dostupných a lze je procházet pomocí jeho online rozhraní. Některé informace však mohou být poskytnuty pouze na žádost.

V takových případech bude požadováno, aby daná osoba zažádala o informace prostřednictvím formuláře.

Insolvenční rejstřík je důležitým nástrojem pro vyhodnocení finanční situace lidí a firem v České republice. Jeho hlavním účelem je pomoci lidem a firmám identifikovat potenciální problémy a zabránit tomu, aby se z finančních problémů staly větší problémy.

Půjčka v insolvenci je často vyhledávaným nebankovním produktem. Některým lidem může pomoci, jiné uvrhne do dluhové pasti. Půjčka pro lidi v insolvenci je velkým lákadlem, ovšem není úplně vhodná, protože zpravidla mívá vyšší úroky a spoustu poplatků.

Justice a insolvenční rejstřík

Justice je pojem, který se nejčastěji používá k označení spravedlnosti. Justice je základní princip mnoha právních systémů, který říká, že všichni lidé mají stejné právo na spravedlivé a rovné zacházení.

Justice je základním principem právního systému, který zajišťuje, že všichni občané jsou vystaveni stejným zákonům a předpisům.

Každý je povinen přijmout stejné důsledky za porušení zákonů, ať už jsou tyto důsledky trestem, odstraněním práv a výhod, nebo jinými postihy. Toto je důležité pro vytváření a udržování spravedlivého a rovného právního systému.

Justice také zahrnuje myšlenku, že každý má právo na spravedlivý proces a že soudní systém se bude snažit, aby byli lidé odsouzeni pouze na základě důkazů, a ne na základě předsudků.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je postup, který je určen pro osoby, které se ocitly v finanční tísni a nemohou splácet své dluhy. Zákon o insolvenčním řízení (Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.) stanoví podmínky, za kterých lze tento postup uplatnit.

Zahrnuje postupy a kroky, které musí osoba udělat, aby splnila náležitosti oddlužení. Nejprve musí tato osoba podat insolvenční návrh, ve kterém je potřeba uvést informace o její příjmech a výdajích, dluzích a majetku a další podstatné údaje.

Následně musí být požádán soud o vyhlášení povinnosti insolvenčního řízení. Po vyhlášení povinnosti insolvenčního řízení může soud jmenovat insolvenčního správce. Ten zkoumá finanční situaci dlužníka a zjišťuje, zda je schopen splatit své dluhy.

V další fázi řízení musí insolvenční správce vypracovat insolvenční plán, který je založen na finančních možnostech dlužníka.

Insolvenční rejstřík justice je veřejně dostupný bez poplatku pro všechny, kteří mají přístup k internetu.

Po schválení insolvenčního plánu soudem musí dlužník začít splácet své dluhy. Splácení se provádí prostřednictvím insolvenčního správce, který dluhy rozdělí mezi věřitele.

Dlužník musí dodržovat všechny podmínky insolvenčního plánu a také musí vyplnit finanční reporty insolvenčnímu správci. Po splacení všech dluhů a splnění všech podmínek insolvenčního plánu může soud ukončit insolvenční řízení. Dlužník se tak stává opět schopným plnit své závazky a obnovit své finanční závazky.

Výmaz z insolvenčního rejstříku

Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, ve kterém bylo skončeno insolvenční řízení, dojde k automatickému výmazu z insolvenčního rejstříku. Výmaz z insolvenčního rejstříku je tedy automatický.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci se může urychlit. Stačí podat žádost o výmaz z registru dlužníků, kdy formulář je k dispozici online.

Půjčka po ukončené insolvenci láká spoustu lidí, je nutné, aby byli nyní více opatrní a nedostali se znovu do vysokých dluhů, které nebudou schopni splácet.

Registr dlužníků insolvence

Insolvenční rejstřík dlužníků je veřejný, a proto je možné velmi snadno najít dlužníka. Stačí nahlédnout do insolvenčního rejstříku, ve kterém jsou uvedené údaje o všech osobách v úpadku a insolvenčních řízení vedený pod nimi.

Jsou v něm také záznamy o všech ukončených insolvenčních řízeních až po dobu 5 let od jejich ukončení. Přináší tedy jednoduchý způsob, jak najít osobu v insolvenci.

V případě, že někoho zajímá, jak zjistit stav insolvence, také mu stačí nahlédnout do veřejného insolvenčního rejstříku.

Kalkulačka insolvence je zajímavý online nástroj, který je schopen spočítat nezabavitelnou částku. Je to tedy částka, která dlužníkovi musí zůstat v případě, že má nějaký příjem. Pro výpočet je nutné znát čistý příjem, zda se jedná o srážky v rámci exekuce, nebo insolvence, počet vyživovaných dětí a případně zda má dlužník manželku či manžela.

Přihláška do insolvenčního řízení

V posledních letech se stále více lidí obrací na insolvenční správce s žádostí o ochranu před dluhy. Insolvenční řízení může pomoci ulevit od finančního tlaku, který dlužníci mají a potřebují vyřešit některé dluhy.

Přihláška do insolvenčního řízení je prvním krokem k úlevě od dluhů. Nejprve je nutné provést několik kroků. Jako první je nutné ověřit, zda zájemce o insolvenční řízení splňuje finanční požadavky na to, aby mohl získat ochranu před dluhy.

Dále musí získat formulář přihlášky do insolvenčního řízení. Formulář je k dispozici na webových stránkách insolvenčního správce. Po obdržení formuláře je nutné vyplnit všechny požadované informace. Musí být uvedeny přesné údaje o majetku, dluzích, příjmech a výdajích.

Po vyplnění formuláře, je třeba jej podepsat a odeslat na adresu insolvenčního správce. Insolvenční správce poté vyhodnotí přijatou přihlášku a provede audit, aby zjistil, zda může získat ochranu před dluhy pro dlužníka.

Po obdržení schválení insolvenčního správce je nutné podepsat několik dokumentů souvisejících s insolvenčním řízením. Dokumenty musí dlužník podepsat se svým právníkem a musí být notářsky ověřeny. Po dokončení všech výše uvedených kroků může dojít k oficiální podání přihlášce o insolvenční řízení.

Zahájení insolvenčního řízení je oznámeno vyhláškou. Zveřejnění v insolvenčním rejstříku je do 3 pracovních dnů ode dne dojití k soudu.

Insolvence na 3 roky je velmi častá, neboť za 3 roky může dojít k projití osobního bankrotu. Během těchto 3 let oddlužení lze splatit alespoň 60 % svých dluhů.

Insolvence může pomoci dlužníkům v jejich zdánlivě zoufalé situaci a již během 3 let je možné se zbavit až 60 % dluhů.
Insolvence může pomoci dlužníkům v jejich zdánlivě zoufalé situaci a již během 3 let je možné se zbavit až 60 % dluhů.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Přihlášku pohledávky je možné vyplnit ve standardizovaném formuláři, který je k dispozici online. Tento formulář má zákonem stanovené náležitosti.

Přihlášku do insolvenčního řízení je možné podat od zahájení insolvenčního řízení až po dobu uplynutí stanovené lhůty, která je zveřejněna v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta je ve většině případech 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku.

Lze přihlásit tyto pohledávky:

 • splatné, nesplatné nebo vázané na podmínku
 • uplatněné u soudu, vykonatelné
 • vymáhané výkonem rozhodnutí nebo exekucí

U podání přihlášky je zpravidla lepší využít odborníka. V případě, že se do toho chce člověk pustit sám, musí si dávat pozor na několik věcí.

Pohledávku v přihlášce je vždy potřeba vyčíslit v penězích. Je-li pohledávka v cizí měně, tak musí být přepočítaná na českou měnu dle kurzu devizového trhu, který je vyhlášený Českou národní bankou, a to v den zahájení insolvenčního řízení.

V případě, kdy jde o pohledávku nepeněžitou, její výše musí být vyjádřená taktéž v penězích, a to na základě odhadu její hodnoty.

U přihlášky k pohledávce nesmí chybět přílohy – listinné důkazy, které dokazují existenci pohledávky a její výši.

Co nesmí u podání přihlášky k pohledávce chybět:

 • označení soudu a spisovou značku insolvenčního řízení
 • identifikaci dlužníka
 • identifikaci věřitele vč. případného právního zástupce
 • výši pohledávky
 • důvod vzniku pohledávky
 • popsání skutečností, které jsou důvodem vzniku pohledávky
 • povahu pohledávky (vykonatelnost, splatnost, podřízenost atd.)
 • podpis věřitele, případně jeho právního zástupce

Přihláška nemusí mít vždy hladký průběh. V některých případech se celá tato situace může rychle zkomplikovat, zejména v případě, kdy se jedná o nepeněžitou pohledávku, u které chybí důkazy k prokázání jejího vzniku a výši.

Exekuce a insolvence

Insolvence je postup, který se používá, když je dlužníkovi přiznaná ochrana před dlužníky. Což již bylo vysvětleno podrobně výše. Jaký je tedy rozdíl mezi insolvencí a exekucí?

Exekuce a insolvence jsou dva velmi odlišné postupy, které se často používají k řešení finančních problémů.

Exekuce je postup, který se používá, když je věřiteli požadována splátka dluhu. Věřitel může vyžádat exekuci, která může zahrnovat dražbu majetku nebo vymáhání dluhů.

Do exekuce se nikdo nedostává dobrovolně, naopak se jí snaží raději vyhnout.

Půjčka na cokoliv bez kontroly registru

V nebankovním sektoru působí soukromé společnosti, mezi jejichž klienty patří i lidé odmítnutí v bankovních institucích. Portfolio služeb privátních firem se nese v duchu benevolentního přístupu a má pro zájemce mnoho přínosů.

Populární se například stala půjčka na cokoliv bez kontroly registru a auto na splátky v insolvenci.

Neúčelový úvěr si v bance sjednat lze, s přehlížením záznamů v registru dlužníků se však člověk nesetká. Právě proto znamená půjčka na cokoliv bez kontroly registru pro mnoho lidí příležitost k novému začátku.

I když vyrovnávání předchozích závazků provázely problémy, nemusí se žadatel touto skutečností u nebankovních organizací vůbec trápit. Jestliže daný věřitel půjčku na cokoliv bez kontroly registru dokáže zprostředkovat, nebude jeho jméno a příjmení v rejstříku dlužníků vyhledávat.

Mnoho subjektů se totiž rozhodlo nepovažovat zmíněnou databázi za směrodatný údaj, který odpovídá o aktuální schopnosti žadatele splatit budoucí půjčku na cokoliv bez kontroly registru.

Osobní údaje se totiž do databáze dostávají velmi snadno. Opačný proces jejich odstranění však již nepatří mezi rychlou proceduru.

Půjčka na cokoliv bez kontroly registru – jak sjednat

Před samotným podáním žádosti o úvěr si musí žadatel dobře rozmyslet, jak vysokou sumu potřebuje a zda zvládne pravidelné měsíční vyrovnávání. Věřitel totiž provede naprosto stejný výpočet.

Pokud někdo uvede nereálnou částku, rozhodne se raději pro ručení majetkem. Dokonce se může stát, že půjčka na cokoliv bez kontroly registru nebude schválena. Rozhodně se proto vyplácí vzít v úvahu rodinný rozpočet a zakomponovat do něj splátku i případné počáteční poplatky.

Ty se však naštěstí dnes seriózní firmy snaží spíše eliminovat. Na první jednání je třeba vzít dva doklady totožnosti, několik výpisů z bankovního účtu a je-li to možné, tak i potvrzení o výši příjmu.

S těmito dokumenty má člověk vysokou šanci, že půjčka na cokoliv bez kontroly registru bude velmi rychle uzavřena.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang