Osobní bankrot – podmínky, vyhlášení, oddlužení

Půjčky

V životě může nastat situace, kdy se člověk ocitne v situaci, kdy si musí stále půjčovat. Opakované půjčky a neschopnost je splácet mohou mít fatální následky. Ve chvíli, kdy si již dlužník není schopen sám pomoci, je možné využít tzv. osobního bankrotu u fyzických osob. Jak se oddlužit? Jak vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot není nic, co by chtěl člověk zažít. Avšak může potkat leckoho. Podmínky osobního bankrotu upravuje insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

V něm se každý dozví, co je osobní bankrot, jaké jsou podmínky oddlužení a mnohé další.

Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli insolvence je legální způsob vypořádání se s dluhy, se kterými se již dlužník nedokáže vypořádat sám. Ve chvíli, kdy dlužník o osobní bankrot požádá, se zastaví veškeré úročení dluhů a dlužník se až do rozhodnutí soudu nachází v ochranné lhůtě, kdy další úroky nejsou účtovány.

Tento nový pojem přináší insolvenční zákon. Díky tomuto zákonu mají lidé možnost vyhlásit osobní bankrot fyzické osoby a využít další šance. Častým důvodem, proč se člověk dostane až sem, bývají nebezpečné půjčky.

Ačkoliv se nejedná o procházku růžovým sadem, je to jedna z nejefektivnějších legálních cest, jak zvládnout tuto těžkou osobní situaci. Jak určuje výše zmíněný insolvenční zákon, je třeba postupovat dle stanovených pravidel.

Jedině tak je možné dosáhnout kýženého oddlužení fyzické osoby. V loňském roce vyhlásilo osobní bankrot 13 259 fyzických osob, přičemž návrhů na osobní bankrot bylo podáno 13 613. Oproti roku 2021 je to o 14 % méně.

Jak se dostat z dluhů?

Vyhlášení osobního bankrotu mohou od 1. ledna 2008 využít pouze lidé, kteří mají dluhy více než 30 dní po splatnosti nejméně u dvou věřitelů.

Jak se dostat z dluhů a zažádat o oddlužení? Nejprve je nutné podat žádost u příslušného krajského soudu. A to doručením správně vyplněného formuláře, který je dostupný na webových stránkách www.justice.cz.

Žadatel o oddlužení musí soudu prokázat, že bude schopen zaplatit v průběhu pěti let minimálně 30 % celkové dlužné částky. Insolvence trvá 5 let, avšak uvažuje se o insolvenci na 3 roky. Pro splácení slouží veškeré příjmy žadatele s výjimkou životního minima.

Soud může žádost o oddlužení odmítnout z formálních důvodů (špatně vyplněná žádost). Také tehdy, když zjistí, že žádost o oddlužení vychází z „nepoctivého záměru“ dlužníka. Pro schválení žádosti je nutný také případný souhlas manžela či manželky dlužníka.

Osobní bankrot – podmínky

Pro úspěšné rozhodnutí o povolení osobního bankrotu musí žadatel splňovat zákonem stanovené podmínky insolvence:

  • schopnost splacení určitého procenta dlužné částky za určité časové období
  • poctivý záměr dlužníka
  • závazky min. 30 dní po splatnosti
  • dlužník musí mít min. 2 věřitele

Mezi základní podmínky oddlužení patří např. schopnost splacení určitého procenta dlužné částky. Minimální výše závazků se odvíjí od výše platu atd. Ve většině případu je to 30 %, které musí být dlužník schopen splatit do 5 let.

Další podmínkou insolvence je takzvaný poctivý záměr dlužníka zbavit se svých závazků. O poctivosti dlužníkových záměrů rozhoduje soud. Dále musí být závazky dlužníka minimálně 30 dní po splatnosti a dlužník musí mít minimálně 2 věřitele.

Jak se oddlužit? Návrh podává dlužník, nikoli věřitelé. Soud ovšem zvažuje, zda je varianta oddlužení pro věřitele tou nejlepší možností. Pokud shledá za vhodnější jakýkoli jiný postup (např. konkurz na majetek), pak ho může okamžitě nařídit.

Když v průběhu oddlužení neplní dlužník své závazky, může soud kdykoli oddlužovací proces zastavit a rozhodnout o tvrdším postupu proti dlužníkovi. Na průběh oddlužení dohlíží insolvenční správce, který je ustanoven soudem a je jeho prodlouženou rukou.

Údaje o dlužníkovi jsou po celou dobu tohoto procesu veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku. Dlužník je z něj po ukončení oddlužení vymazán.

Jak se oddlužit?

V případě, že dlužník splňuje podmínky pro oddlužení, podá návrh o zahájení insolvenčního řízení svému krajskému úřadu. Zda dlužník splňuje veškeré podmínky insolvence, lze zjistit pomocí kalkulačky oddlužení. Současně s návrhem je nutné podat soudu návrh na povolení oddlužení. Tento návrh musí být sepsán advokátem.

Návrh na oddlužení musí splňovat určité podmínky, jako je označení dlužníka, příp. osob, které jsou oprávněné za něj jednat, a navrhovaný způsob oddlužení. Dále je nutné uvést údaje o příjmech za poslední 3 roky a údaje o očekávaných příjmech během příštích 5 let.

Kromě podmínek, které musí splňovat samotný návrh na oddlužení, je nutné podat i další doklady. Mezi ty patří listiny dokládající příjmy za poslední 3 roky, seznam majetků a závazků, které dlužník vlastní, a v případě, že odhadovaná částka splaceného dluhu během osobního bankrotu nedosahuje 30 %, je potřeba písemný souhlas věřitele, že s touto skutečností souhlasí.

Kalkulačka insolvence

V případě, že si dlužník není jistý podmínkami osobního bankrotu, existuje nástroj osobní bankrot – kalkulačka, který stanoví konkrétní podmínky oddlužení. Kalkulačka insolvence na 3 roky určí podmínky při osobním bankrotu na dobu tří let. Existuje i insolvenční kalkulačka srážek. Insolvenční kalkulačka srážek vypočte výši životního minima z čistého příjmu dlužníka.

V případě, že se do osobního bankrotu dostane celá rodina, popř. manželský pár, je možné využít v insolvenci manželů kalkulačku. Kalkulačka insolvence manželů vypočítá podmínky insolvence pro celý manželský pár.

Zamítnutí osobního bankrotu

V případě, že dlužník nesplňuje podmínky pro povolení zahájení osobního bankrotu, je tato žádost zamítnuta. Zamítnutí hrozí i v případě, že výsledky insolvence dokládají nedbalý a lehkomyslný přístup dlužníka, nebo v případě, že je prokázán nepoctivý záměr. V takových případech může být insolvenční řízení ukončeno a dlužník je navrácen do exekuce.

Půjčka v insolvenci

V průběhu osobního bankrotu se dlužníkovi zabavují veškeré příjmy a je mu ponecháno pouze životní minimum. Je zřejmé, že životní minimum stačí pouze na pokrytí životně důležitých výdajů a na ostatní záležitosti již peníze nezbývají.

Dlužník v osobním bankrotu tak může o půjčce v insolvenci uvažovat. Zákon půjčku v insolvenčním řízení explicitně nezakazuje, její zřízení je však velmi rizikové.

V případě, že dlužník není schopen půjčku splácet, dochází k hrubému porušení podmínek oddlužení, osobní bankrot je zastaven.

V případě, že se dlužník rozhodne pro další půjčku, je velmi obtížné ji získat. Společnosti si totiž schopnost splácet dlužnou částku u svých klientů důkladně prověřují a skutečnost, že se žadatel nachází v insolvenčním řízení, je ve většině případů nepřekonatelnou překážkou.

O půjčku v insolvenci rozhodně nemá význam žádat u bankovních společností, které mají obecně velmi přísné podmínky pro získání půjčky, osobní bankrot tedy pro tyto společnosti nepřipadá v úvahu.

O půjčku v insolvenci by bylo možné zažádat u nebankovních společností, kde jsou podmínky pro získání půjčky benevolentnější. Ani v tomto případě to však není jednoduché. Společnosti poskytují některé druhy krátkodobých půjček na nižší částky, kde jsou podmínky poměrně mírné. Běžný spotřebitelský úvěr však není možné získat ani u těchto společností.

Půjčky v insolvenci většinou nabízejí soukromé osoby. V ideálním případě se jedná o přátele nebo členy rodiny. Rizikovým věřitelem bývá cizí člověk, zde však hrozí, že se z věřitele vyklube lichvář.

Kromě soukromých osob půjčky poskytují také některé nebankovní společnosti. Jednou z nich je např. eRychlaPujcka. Tato společnost většinou neposkytuje půjčku lidem, kteří se přímo nacházejí v insolvenci, poskytuje však půjčku po insolvenci.

Další z nebankovních společností nabízejících půjčku pro lidi v insolvenci je Sky půjčka. Její podmínkou je však minimální čistý příjem 12 000 Kč.

Jak se zbavit dluhů bez insolvence?

Jak se zbavit dluhů bez insolvence? Kromě osobního bankrotu existuje i několik jiných možností oddlužení fyzické osoby. Jedním z nich je tzv. konsolidace půjček. Jde o určitý druh pomoci s dluhy bez insolvence.

Konsolidace půjček neboli refinancování je sloučení existujících půjček do jedné. Kromě zvýšení přehlednosti tato možnost přináší i nižší splátky. Na rozdíl od osobního bankrotu zde i více společností nabízí možnost některých druhů půjček.

Ideální je samozřejmě se veškerým situacím s větším zadlužením vyhnout. Vyhlášení bankrotu je velmi nepříjemné a celý proces oddlužení fyzické osoby může být velmi zdlouhavý.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang