Půjčka s ručitelem nebo ručením nemovitostí

Půjčky

Pokud má žadatel skutečně zájem o půjčku, u bankovních půjček má nulové riziko podvodu. U nebankovních půjček nikdo nezaručí, že zájemce nebude podveden ještě před tím, než se mu peníze dostanou do ruky.

Člověk, který se ocitl ve složité situaci a zdá se mu, že není žádné východisko, ještě nemusí zoufat. Mít problémy se splácením a nemít ve vlastnictví žádnou vhodnou nemovitost se může zdát jako zlý sen, avšak za půjčku lze ručit i jiným než vlastním majetkem.

Úplně nejběžnějším typem dnešních moderních půjček je půjčka bez ručitele. V období socialismu půjčka bez ručitele nebyla prakticky možná. V porovnání s dneškem šlo o malé sumy peněz. Devadesátá léta vyžadovala běžně ručitele a musel se uvádět důvod.

Dnešní situace je taková, že existují oba typy půjček – půjčky bez ručitele a půjčky s ručitelem. Půjčky s ručitelem či půjčky s ručením nemovitostí jsou trochu na ústupu v porovnání s půjčkami bez ručitele a je to dáno tím, že existuje určitá skupina lidí, která by ručitele nesehnala, ani kdyby se rozkrájela.

Dalším důvodem je to, že ne každý chce dělat ručitele. A už vůbec ne cizímu člověku, kterého dobře nezná. Výjimek je opravdu málo. Existují také rychlé půjčky pro nezaměstnané.

Půjčka s ručitelem, půjčka s ručením nemovitostí

Pojem půjčka s ručitelem znamená, že žadatel o tuto půjčku musí získat souhlas třetí osoby (ručitele) se zastavením majetku a zástavu vložit do katastru nemovitostí. Úvěrová smlouva se uzavírá se žadatelem o půjčku, který bude úvěr v budoucnu splácet.

Půjčka s ručením nemovitostí, nejčastěji domem, který klient vlastní a obývá, je dlouhodobý závazek a představuje určité riziko. Když dojde ke splacení určité části úvěru, dojde k vyvázání nemovitosti z úvěru. Některé banky tuto možnost dnes nabízejí.

Půjčka s ručitelem neboli půjčka se zástavou nemovitosti nabízí výhodnou úrokovou sazbu a možnost si zvolit dlouhou dobu splácení. Pokud je žadatel o úvěr schopen prokázat příjmy, je mu ve většině případů poskytnuta částka do 70 % tržní ceny nemovitosti.

Pokud není schopný prokázat příjem nebo je úplně bez příjmů, je mu poskytnuto pouze 50 % tržní ceny z jeho nemovitosti. Za tržní cenu se považuje odhadovaná cena, za jakou je skutečně možné nemovitost v dané době prodat.

Kdo může být ručitelem?

Ručitel je fyzická osoba, která se věřiteli písemně zavazuje, že přebírá závazek dlužníka v případě, že jej dlužník nebude splácet. Ručitelem může být:

 • fyzická i právnická osoba
 • osoba starší 18 let
 • osoba s trvalým pobytem v ČR
 • osoba, která je, avšak nemusí být v příbuzenském vztahu s žadatelem
 • osoba, která souhlasí se zástavou nemovitosti
 • osoba bez dřívějších nesplacených závazků

Ručitel prochází podobným procesem kontroly jako žadatel o úvěr. Věřitel si zjišťuje informace o platební morálce ručitele, prověřuje ho v registru dlužníků aj.

Ručitel ručí za půjčku svým movitým i nemovitým majetkem až do výše aktuální dlužné částky. Být ručitelem je velký závazek.

Vhodné ručení je bytem, domem, pozemkem nebo komerčním objektem. Naopak nevhodným předmětem ručení je les, automobil nebo stroje a nářadí.

Druhy ručitelů – ručitelé vs. spoluručitelé

Ručitelský závazek se může vztahovat buď na celou pohledávku ve stejném rozsahu jako u dlužníka, nebo na část pohledávky. U více pohledávek ručitel může převzít ručení za jednu z nich, nebo jen za některé. Nikdy ne ve větším rozsahu než samotný dlužník.

Ručitel se liší od spoluručitele tím, že spoluručitel je spoluvlastníkem majetku a jehož jméno je také uvedeno v úvěrové smlouvě. Spoluručitel je vhodný a důležitý v případě, že finanční příjem dlužníka není tak vysoký, aby si mohl půjčit požadovanou částku u věřitele.

Tím se liší od ručitelů, kteří nastupují pouze v případě, že dlužníci mají dostatečný příjem, ale jejich záměru brání mizerná úvěrová historie. Spoludlužníci se podílejí na vlastnictví majetku, zatímco ručitelé nemají na majetek zakoupený dlužníkem žádný nárok.

Za jednu pohledávku může převzít ručení i několik osob najednou. Každá osoba ručí za celý dluh a nebo za jeho část. Platí to, jak se tato informace uvede v ručitelském prohlášení. Věřitel může požadovat splnění na kterémkoliv z ručitelů, na některých z nich nebo na všech současně.

Výhody půjček s ručitelem

Jestliže má žadatel o půjčku k dispozici ručitele, znamená to, že žadatel o půjčku:

 • bude mít vyšší bonitu
 • dosáhne na větší půjčku
 • sníží se mu původní úrok
 • bude mít lepší podmínky

Manžel/manželka nemůže být přímo ručitelem, to však neplatí o rodičích, sourozencích a plnoletých dětech. Manžel/manželka může být spolužadatelem o půjčku, tím lze navýšit celkovou vypůjčenou částku.

Nevýhody půjček s ručitelem

Nevýhod je oproti výhodám minimum:

 • ručitel ručí za nesplacený závazek
 • ručitelovo úvěrové skóre může být negativně ovlivněno
 • možnost získat další úvěr je omezená

Různé smlouvy a různí věřitelé mají na ručitele různé požadavky. Ručitel musí mít minimálně vysoké kreditní skóre bez jakýchkoli problémů v úvěrové zprávě. Bude také muset mít příjem, který je určitým násobkem měsíčních nebo ročních splátek.

Kdy žádat o půjčku s ručitelem?

Vhodná doba, kdy zažádat o půjčku s ručitelem, je poté, co klient potřebuje získat finance z úvěru, a přitom nemá vhodnou nemovitost k zastavení. Po souhlasu dané osoby, vložení zástavy do katastru nemovitostí a úplném uhrazení dluhu se zástava z katastru nemovitostí vymaže.

Neexistuje žádná konkrétní částka, kterou musí jednotlivec vydělávat, aby se mohl stát ručitelem. Částka se vztahuje přímo k danému úvěru nebo k nájemnému za nemovitost.

Začátek ručení nemovitostí

Ručení nemovitostí vzniká podpisem ručitelského prohlášení, což je dohoda mezi ručitelem a věřitelem. V ručitelském prohlášení neboli ručitelském závazku jsou uvedeny všechny informace a ručitel tak svým podpisem potvrzuje, že je ochotný přijmout závazky dlužníka na sebe, pokud bude potřeba.

Ručitelské prohlášení má např. automatický zánik ručitelského závazku se zánikem závazku dlužníka. Ručitel se může zavázat za ručení v menším rozsahu a nemusí na sebe brát celý úvěr.

Průběh ručení nemovitostí

Pokud dlužník neplní svůj závazek v přiměřené lhůtě ani poté, co jej věřitel písemně vyzval, věřitel má právo domáhat se plnění závazku od ručitele. Této výzvy není potřeba, pokud ji věřitel nemůže doručit nebo např. při vyhlášení konkurzu. Ručitel, který splní závazek, nabývá také práva věřitele vůči dlužníkovi.

Zánik ručení nemovitostí

Ručení nemovitostí zaniká, když dojde k vyrovnání dluhu nebo písemnou dohodou s věřitelem o ukončení ručení nemovitostí.

Ručení – podle občanského zákoníku

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. mluví o ručení v § 2018 – § 2028:

Ručení § 2018

(2) Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu.

Ručení § 2019

(1) Ručení předpokládá platný dluh dlužníka; ručení lze poskytnout i pro dluhy budoucí nebo podmíněné, jakož i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu.

Ručení § 2021

(1) Věřitel má právo požadovat splnění na ručiteli, nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě dluh, ač jej k tomu věřitel v písemné formě vyzval. Výzvy není třeba, nemůže-li ji věřitel uskutečnit nebo je-li nepochybné, že dlužník dluh nesplní.

Ručení § 2023

Ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem.

Ručení § 2025

(2) Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, vysloví-li s tím ručitel souhlas.

Ručení § 2026

(1) Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje.

Ručení § 2027

Zaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník.

Ručení patří mezi zajišťovací instituty zejména v oblasti smluvních závazků. Pro přijetí ručení věřitelem zákon nevyžaduje zvláštní formu.

Ručitelské prohlášení

Ručitelské prohlášení je jednou z nejběžnějších forem zajištění dluhopisů. Tento dokument je platný jen v případě, pokud splňuje všechny stanovené náležitosti zákonem.

Ručitelské prohlášení musí obsahovat:

 • specifikaci ručením zajišťovaného dluhu
 • prohlášení ručitele, že uspokojí věřitele, jestliže dlužník dluh nesplní
 • označení věřitele
 • označení dlužníka
 • označení ručitele
 • podpis ručitele

Občanský zákoník vyžaduje akceptační projev věřitele (§ 2018 odst. 1). Ručitelské prohlášení je skoro vždy platné, za předpokladu jeho písemného sjednání a s odkazem na předmětnou smlouvu.

V praxi se hodně ručitelského prohlášení zneužívá, kdy ručitelé, kteří nebyli předem seznámeni s obsahem ručení, se snaží u soudu domoci prohlášení, že ručení je neplatné.

Ručitelské prohlášení – vzor

Ručitelské prohlášení má několik bodů, co by mělo obsahovat. Na internetu jsou vzory k dispozici ke stažení.

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

uzavřené níže podle § 2018 až 2028 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Pojmy:

Ručitelem je: Mgr. Lucie Slámová, Šulcova 1630, 272 01 Kladno (dále jen „ručitel“)

Dlužníkem je: Martina Tlustá, Unhošťská 340, 272 01 Kladno (dále jen „dlužník“)

Věřitelem je: Město Kladno, IČ: 00234516, Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Číslo účtu: 19-729141/0100

Jehož jménem jedná Mgr. Milan Volf, primátor města (dále jen „věřitel“)

Smlouvou je smlouva o úvěru č. …… uzavřená dne …… mezi dlužníkem a věřitelem, kterou se věřitel zavazuje poskytnout dlužníkovi částku ve výši …… Kč a dlužník se zavazuje tuto částku splatit ve …. Sjednaných splátkách ve výši ….. Kč.

V Kladně, dne 6. 12. 2023

Lucie Slámová – podpis, Jméno a příjmení, adresa

Lidé vyjednávají proto, aby podpořili nebo zajistili své zájmy. Pro pozitivní výsledek vyjednávání je potřeba zjistit, s jakým partnerem bude člověk vyjednávat.

Když nesplácí ani ručitel

Pokud pohledávku nesplácí ani ručitel, nejlepším řešením je zažalovat jej u soudu a vymáhat splátky exekučně. Platí zde také to, co u dlužníka samotného, před schválením jakékoliv půjčky se musí důkladně prověřit i dlužníkův ručitel.

Půjčka oproti nemovitosti ihned

Půjčky s ručením nemovitostí byly vždy výsadou bank. V dnešní době to již zcela neplatí. Na internetu kolují různé lákavé nabídky a člověk by se měl mít na pozoru, čemu uvěří. Pokud narazí na půjčku oproti nemovitosti ihned, musí být obzvlášť obezřetný.

V reálném čase půjčku oproti nemovitosti ihned nelze dostat. Nebankovní úvěr zajištěný nemovitostí určitě nespadá do kategorie rychlých půjček. Nemovitost se musí ohodnotit, pak se musí sepsat a podepsat zástavní a úvěrová smlouva a nakonec zapsat zástava na katastru nemovitostí. To vše nějakou dobu trvá (min. 30 dní).

Půjčka bez ručení

Většina žadatelů o půjčku nechce ručit svým majetkem nebo o peníze žádat se spolužadatelem. Většina společností (banky i nebankovní instituce) chce svým klientům vyhovět a stále více nabízí půjčku bez ručení ve svém portfoliu.

Půjčka bez ručení jsou peníze, které lze půjčit téměř na jakýkoli účel, včetně konsolidace dluhů, nečekaného účtu za lékařskou péči, nového spotřebiče, dovolené nebo dokonce studentské půjčky.

Peníze se splácí – včetně úroků – v měsíčních splátkách po určitou dobu, obvykle 2 až 5 let. Většina osobních půjček je nezajištěná, což znamená, že není kryta zástavou.

Úrok, který se platí, je vyjádřen roční procentní sazbou nákladů (RPSN). Průměrná RPSN u osobní půjčky je 8,73 % k lednu 2023, nicméně může se pohybovat od 6 % do 36 % v závislosti na klientově bonitě, včetně posouzení jeho příjmů a dluhů.

Výhody půjčky bez ručení

Předností půjčky bez ručení je i to, že pro její sjednání není nutné opouštět pohodlí domova. Zpravidla se jedná o půjčku online:

 • půjčka nabízena bankami i nebankovními společnostmi
 • snadné vyřízení
 • jednoduché sjednání
 • vše online
 • vyšší i nižší částky
 • bez ručení nemovitostí
 • u dobré bonity není nutné žádat se spolužadatelem

Na internetu stačí vyplnit formulář, prostřednictvím kterého si žadatel navolí výši vypůjčené částky a i dobu splatnosti.

Nevýhody půjčky bez ručení

Žadatel by měl počítat s tím, že bez příjmu se zkrátka neobejde. Další nevýhody:

 • vyšší úroky
 • riziko předlužení
 • nutný pravidelný, dostatečný příjem
 • nutná schopnost splácet půjčku
 • negativní záznam v registru dlužníků = možná komplikace

Některé společnosti navíc vyžadují potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, jiné mají vlastní způsob, jak příjem žadatele ověřit.

Výkup nemovitostí

Když člověk potřebuje rychle prodat dům, byt nebo pozemek za dobrou cenu a bez starostí, nabízí se firmy specializující se na výkup nemovitostí.

Co většinou nabízejí jednotlivé firmy?

 • přímý výkup za hotové
 • rychlý prodej nemovitosti
 • vyplácení až 100% tržní ceny nemovitosti
 • okamžitý výkup nemovitosti v jakémkoli stavu

Firmy nabízí výkup nemovitostí s břemenem (věcným, reálným), dluhy, hypotékou, zástavou či v exekuci a insolvenci. V jejich repertoáru je i zpětný výkup a leasing nemovitostí, odkup spoluvlastnických podílů, bytů v privatizaci a také odhad tržní ceny nemovitosti.

Zpětný leasing nemovitosti

Zpětný leasing nemovitosti pomůže v situacích, kdy už všechno ostatní selže a klient potřebuje získat vyšší finanční hotovost nebo ho trápí dluhy a exekuce. Vhodným řešením je právě leasing nemovitosti s možností zpětného odkupu formou nájmu.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang