Česká kancelář pojistitelů – ČKP – dle SPZ

Pojištění

Evropské centrum odškodnění je společnost, která se zabývá získáváním odškodněním pro lidi, kteří utrpěli zdravotní újmu při dopravní nehodě, pracovním úrazu nebo se jim stal úraz na chodníku.

Dopravní nehody – odškodnění poškozeným a pozůstalým

Odškodnění za újmu na zdraví vzniklou při dopravní nehodě může dostat ten, kdo byl účastníkem dopravní nehody jako řidič, spolujezdec, cyklista nebo chodec. Platí, že nesmí být viníkem a datum této nehody není starší než 4 roky.

Nárok na odškodnění má také pozůstalý po zemřelém při nehodě, je-li ve vztahu k pozůstalému manžel/manželka, dítě, sourozenec nebo osoba žijící ve společné domácnosti. Odškodné naleží každému účastníku nehody a všem výše vyjmenovaným pozůstalým.

Evropské centrum odškodnění získá odškodnění spočívající v:

  • bolestném
  • nákladech na léčení i následnou léčbu
  • odškodnění pro pozůstalé včetně nákladů spojených s pohřbem
  • náhradě ušlého zisku
  • ztrátě na výdělku v době pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti nebo v případě invalidity
  • ztížené společenské uplatnění v případě trvalých následků
  • odškodnění za psychickou újmu
  • odškodnění za poškozené věci osobního charakteru

Evropské centrum odškodnění získá odškodnění i když nehodu způsobil neznámý viník nebo viník nehody neměl povinné pojištění. Také tehdy, pokud poškozený dostal odškodnění ze soukromého životního či úrazového poškození, avšak z povinného ručení viníka pojišťovna nic nevyplatila kromě škody na vozidle.

Evropské centrum odškodnění

Evropské centrum odškodného získává odškodnění újmy z dopravní nehody ze zákonného povinného pojištění vozidla viníka nehody. Činnost se viníka nehody nijak nedotkne. Podkladem pro vyřízení odškodnění je zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v platném znění.

Limit pojistného plnění musí odpovídat nejméně 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného. Pojišťovna se zavazuje každému, kdo má povinné ručení, že v případě způsobení dopravní nehody vyplatí všem poškozeným odpovídající částku až do výše stanoveného limitu.

Odškodné je vypláceno z prostředků pojišťoven, které k tomu mají povinnost. Na tuto svou povinnost pojišťovny často nedbají. Evropské centrum odškodného zařídí výplatu odškodnění bez starostí a poplatků.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang