Státní půjčka pro mladé na bydlení – státní fond podpory investic

Půjčky
statni-pujcka-pro-mlade-na-bydleni

Mladé rodiny s malými dětmi si většinou nemohou vyskakovat. Vzhledem k nynějším cenám bytů a domů se více než kdy jindy lidé uchylují k hypotékám a úvěrům, a to včetně státní půjčky pro mladé. Ta nabízí nižší úroky než bankovní či nebankovní nabídky.

Státní půjčka na bydlení nabízí mladým lidem do 40 let výhodné půjčky. Díky nim si mohou zrekonstruovat bydlení nebo pořídit nové. Získání půjčky pro mladé není tak snadné. Každý žadatel musí splnit potřebné podmínky.

Půjčka od státu pro mladé se poskytuje z programu Vlastní bydlení, který vypsal Státní fond podpory investic (SFPI). Co je to přesně státní půjčka na bydlení?

Co je to státní půjčka na bydlení?

Státní půjčku pro mladé na bydlení zajišťuje Státní fond podpory investic (SFPI). Jedná se o typ úvěru, který nabízí stát těm rodinám, jež dokáží splnit všechny podmínky. Na rozdíl od bankovních nebo nebankovních půjček s vysokými úroky a přísnými požadavky na žadatele je půjčka pro mladé v ledasčem atraktivnější.

Předně nabízí nižší úrok, který je 2,49 % s fixací na 5 let. Po uplynutí této doby se úrok přepočítá podle základní sazby EU pro Českou republiku. Dalším plusem je snižování úroku o 0,2 % za každé dítě do 15 let, které má žadatel o půjčku v trvalé péči.

Avšak přímá úměra čím víc dětí, tím nižší úrok, má svá omezení. Úroková sazba nesmí být nižší než 1 % ročně.

Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond podpory investic

Od roku 2000 fungoval Státní fond rozvoje bydlení. Během roku 2020 došlo přejmenováním ke vzniku Státního fondu podpory bydlení na základě novely č. 113/2020 Sb., který spadá pod působnost Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Státní fond podpory investic nemá na starosti pouze půjčky pro mladé. Kromě toho je zodpovědný i za podporu regionálního rozvoje a aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Kdo si může zažádat o půjčku pro mladé?

Státní půjčka na bydlení je určena mladým lidem, kteří mají děti. Lze ji považovat za alternativu k novomanželské hypotéce nebo partnerské půjčce. Pojem mladá rodina je velmi široký a dal by se specifikovat třemi důležitými kritérii:

 • minimálně jeden z páru je mladší 40 let nebo nedovršil tohoto věku v době podání žádosti
 • žádat mohou manželé, druh s družkou či registrovaní partneři, kteří vychovávají malé děti (tj. do 15 let)
 • ani jeden žadatel nesmí vlastnit byt v osobním nebo družstevním vlastnictví nebo nesmí mít dluhy na daních nebo na zdravotním a sociálním pojištění

Pokud v minulých letech alespoň jeden z páru čerpal Státní fond podpory investic, znovu si nemůže o půjčku zažádat.

Na co se půjčka od státu pro mladé na bydlení vztahuje?

Jak je z názvu půjčky zřejmé, peníze si lze půjčit na bydlení. Úvěr je možné využít různými způsoby. Předně se jedná o tyto:

 • stavba novostavby rodinného domu
 • koupě rodinného domu
 • koupě bytu
 • koupě družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu
 • rekonstrukce

S půjčkou pro mladé je možné koupit, postavit nebo modernizovat obydlí. Od roku 2023 se zavedla inovace, která v předchozích letech nebyla možná. Nově byly zrušeny limity na podlahovou plochu.

Kolik peněz nabízí státní půjčka pro mladé?

Nabídka státní půjčky pro mladé se liší podle toho, na co žadatel peníze použije (výše zmíněných pět způsobů využití úvěru).

Jestli klient bude stavět rodinný dům nebo ho kupovat, maximální částka, kterou získá, je 2 400 000 Kč. Tato suma peněz nesmí činit více jak 90 % skutečných nákladů použitých na stavbu nebo koupi.

Stejně tak nesmí přesáhnout  90 % sjednané ceny nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování nemovitostí, pokud je nižší než cena sjednaná včetně nákladů na pozemek

Při nákupu bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu se výše úvěru vyšplhá do 2 000 000 Kč. I zde je stanoven limit 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování nemovitostí, je-li tato cena nižší než cena sjednaná.

Na modernizaci bydlení lze zažádat o úvěr v ceně od 50 000 Kč do 600 000 Kč.

Jak zažádat o státní půjčku na bydlení?

Žádost o státní půjčku na bydlení zvládne podat každý. Ve formuláři stačí vyplnit základní informace o žadateli a spolužadateli (tj. o obou partnerech), o zdrojích příjmů partnerů a základní informace o dětech.

Dalším krokem je informace o tom, k čemu bude úvěr použit. Vybrat lze z několika možností:

 • koupě obydlí
 • koupě nemovité věci, jejíž součástí je obydlí
 • výstavba rodinného domu
 • změna stavby nebo její části na obydlí
 • převod družstevního podílu v bytovém družstvu

V dalších krocích se vyplňují informace o ceně pořizovaného bytu či domu, zdroje financování, měsíční příjmy a výdaje, termín dokončení realizace a požadovaná doba splácení v letech (maximálně lze zvolit 20 let).

Žádost společně s nutnými dokumenty (kopie OP, rodný list každého dítěte, oddací list nebo doklad o uzavření registrovaného partnerství aj.) lze podat třemi způsoby:

 • poštou
 • datovou schránkou
 • osobně na pracovištích Státního fondu podpory investic (v Praze nebo v Olomouci)

Zvlášť se přikládají dokumenty podle toho, zda žadatel kupuje nemovitost, rekonstruuje ji nebo kupuje družstevní podíl v bytovém družstvu.

Po podání žádosti Státní fond podpory investic (SFPI) provede kontrolu doložených dokladů. Pokud všechny náležitosti budou v pořádku, pravděpodobně bude žádost schválena. Důležité je slovo pravděpodobně. Stát vždy vyčleňuje sumu peněz, která se postupně vyčerpá. Proto je lepší s žádostí o půjčku od státu pro mladé neotálet a podat ji co nejdříve.

Čerpání státní hypotéky pro mladé

Půjčku pro mladé lze čerpat jednorázově, nebo postupně. Záleží na typu úvěru, přičemž ke všem se vztahují jiné podmínky.

Pokud jsou peníze určeny na modernizaci bydlení, půjčka lze čerpat jak jednorázově, tak postupně. Čerpání peněz musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

U výstavby domu lze opět zvolit jednorázové, nebo postupné čerpání úvěru. To musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno maximálně do 3 let od uzavření smlouvy.

Pouze u pořízení nemovitosti je nutné úvěr čerpat jednorázově, přičemž čerpání musí být zahájeno nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy.

Splácení státní půjčky na bydlení a její odložení

Doba splácení hypotéky pro mladé je poměrně dlouhá a liší se podle toho, na co je úvěr využit:

 • pořízení domu nebo bytu – splatnost až 30 let
 • modernizace obydlí – maximálně 10 let

Nepochybnou výhodou státní hypotéky pro mladé je odložení splácení. Celková doba splácení půjčky ses prodlouží o dobu, na kterou byl odklad splácení jistiny poskytnut. O to lze zažádat ve výjimečných situacích:

 • při potížích se splácením
 • nový člen rodiny (do 15 let)
 • ztráta zaměstnání či nemoc
 • úmrtí člena domácnosti

Při potížích se splácením je možné Státní fond podpory investic požádat o odložení splácení o 6 měsíců. To znamená, že po dobu půl roku bude dlužník platit pouze úroky, nikoliv jistinu.

Při rozšíření rodiny o nového člena – kromě narození dítěte je to i svěření dítěte do péče, pěstounství, osvojení, poručenství – lze zažádat o přerušení splácení jistiny až na 2 roky.

Během ztráty zaměstnání nebo nemoci, pokud tato situace přetrvá delší dobu než 3 měsíce, je možné požádat o přerušení na dobu 2 let.

Splácení půjčky od státu pro mladé lze přerušit několikrát. Je však důležité nepřesáhnout celkovou dobu 2 let. To znamená, že při vyčerpání tohoto tarifu není možné o přerušení zažádat znovu.

Zajištění státní hypotéky pro mladé

Ke každému typu státní hypotéky pro mladé se váže i jiné zajištění. Při půjčce na modernizaci do 600 000 Kč je nutné doložit ručitele, kterému musí být maximálně 55 let a může doložit průměrný měsíční příjem za poslední 3 měsíce nad 15 000 Kč.

Může se využít i zástava nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti (včetně pojištění povodní a záplav).

Úvěry nad 600 tisíc Kč se zajišťují zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti. Případně je možné využít zástavní právo ve druhém pořadí s ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti.

U úvěrů využitých na družstevní podíl v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu přesahující 750 000 Kč se zajištění řeší individuální cestou.

Výhody a nevýhody státní půjčky pro mladé

Hypotéka pro mladé nabízí řadu výhod i nevýhod. Jaké jsou hlavní klady půjček pro mladé?

 • nízký úrok
 • splatnost, pokud chce dlužník co nejméně přeplatit na úrocích
 • lze využít různými způsoby na zvelebení bydlení
 • jiné posuzování bonity než u bank
 • dosažitelnost pro mladé rodiny

Věková hranice vzrostla na 40 let. Odráží tak stárnutí populace a pro mnohé rodiny může být podstatným kritériem. Pokud žadatelé o státní půjčku pro mladé chtějí přeplatit co nejméně na úrocích, atraktivní nízký úrok je velkým lákadlem.

Slibným kladům státní hypotéky pro mladé se nemohou rovnat úvěry bank či nebankovních společností. Avšak i tato nabídka má svoje negativa:

 • úroková sazba se odvíjí od EU – důležité hlídat výši úroku
 • nízké částky k zapůjčení
 • splatnost, pokud chce dlužník co nejrychleji splatit dluh
 • fond – omezená suma peněz k financování

Úroková sazba půjček pro mladé je fixována na 5 let a odvíjí se od úrokové sazby Evropské Unie, která se pro ČR postupně zvyšuje. Proto je důležité kontrolovat výši úroku. Dalším negativem jsou nízké částky k zapůjčení. S ohledem na dnešní ceny nemovitostí je půjčka na pořízení bytu či domu velmi nízká.

Fond českého bydlení

V současné domě je bydlení nedostatkovým zbožím, po němž neustále stoupá poptávka. Právě proto jsou investice do bydlení velmi výnosné. Fond českého bydlení, první takový český fond v oblasti nájemního bydlení, lidem nabízí investování do nájemních bytů.

Jak slibuje a předpovídá do budoucnosti, poptávka po nájemním bydlení je neustále vysoká a nezávislá na ekonomické situaci. V tomto příslibu vidí výnosnou investici, která peníze bude pouze zhodnocovat.

Díky poptávce po bydlení, potenciálu dalšího růstu cen bytů a výnosovým regionům s nadstandardním zhodnocením je investování do nájemního bydlení velmi atraktivní. Rizika jsou navíc omezená a diverzifikována na velké množství bytů a nájemníků.

Fond českého bydlení toto dokládá na zhodnocení investičních akcií, které za rok 2021 vyrostly na 7,72 % p.a. V současné době spravuje 14 rezidenčních nemovitostí v 7 českých městech a 1 slovenském.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang