Půjčky pro začínající podnikatele – i bez příjmu

Půjčky

Se začátkem podnikání jsou spojeny velké finanční výdaje. Je velmi náročné uhradit veškeré náklady spojené s podnikáním z vlastních zdrojů. Řešení nabízí jak bankovní, tak nebankovní společnosti. Půjčku pro začínající podnikatele může získat téměř každý živnostník a její založení není složité. Jaké podmínky musí podnikatel splnit? A jak velkou částku je možné si zapůjčit?

Existuje mnoho společností, u kterých je možné o půjčku zažádat. Možnost půjčky pro OSVČ ihned poskytují bankovní i nebankovní společnosti. Jako u ostatních půjček je získání podnikatelské půjčky jednodušší u nebankovních společností, poplatky a úroková sazba jsou zde však výrazně vyšší.

Spotřebitelský úvěr vs. úvěr pro podnikatele

Získání firemního úvěru je výrazně složitější než získání běžného spotřebitelského úvěru. I když existují i půjčky pro začínající podnikatele bez příjmu, je začínající podnikatel bankou vnímaný jako rizikový subjekt. Banka není schopna prověřit jeho platební historii, jelikož je na trhu nový. Prokazování jeho bonity tak probíhá jinými způsoby.

Půjčka pro OSVČ je řízena pouze občanským zákoníkem, nikoli zákonnou úpravou, jako je tomu u úvěru spotřebitelského. Obecně lze říci, že minimální částka, na kterou lze firemní úvěr sjednat, je 50 000 Kč. Úvěry se poté dělí dle doby fungování firmy a její velikosti. Doba splatnosti se pohybuje okolo 30 let.

Podmínky pro získání podnikatelské půjčky

Banka si klade klasické podmínky pro úvěry pro firmy, např. kladné vlastní jmění, včasnost plateb finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení apod.

Důležitější je ovšem potřeba zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky, pojištění zastavené nemovitosti a zástava pojistného plnění ve prospěch banky. Toto zajištění je často potřeba ještě doplnit podpisem biankosměnky s avalem manžela či manželky (u fyzických osob podnikatelů) nebo společníků (v případě půjčky pro s.r.o.).

Důležitá může být rychlost schvalovacího procesu. Provedení odhadu ceny zastavené nemovitosti deklaruje banka do 5 dnů a samotné schválení do 3 dnů.

Podmínkou pro získání firemní půjčky je mimo jiné také doložení živnostenského oprávnění, posledního daňového přiznání, občanského průkazu a vlastnictví bankovního účtu. Pokud není prokázána dostatečná bonita začínajícího podnikatele, je vyžadována i účast spolužadatele.

Některé parametry úvěru pro začínající podnikatele

Půjčky na podnikání jsou obvykle poskytovány od minimální výše 300 000 Kč do maximální výše 5 000 000 Kč, avšak banka nikdy neposkytne částku vyšší než 70 % z hodnoty nemovitosti, ke které je zřízeno zástavní právo.

Splatnost firemního úvěru si může žadatel zvolit libovolně mezi 18 měsíci až 20 lety.

Jednou z vlastností úvěru pro začínající podnikatele, která je na trhu v kontextu až dvacetileté doby splatnosti nezvyklá, je jeho neúčelovost. Úvěry s podobnou dobou splatnosti ostatní banky poskytují téměř výhradně jako účelové.

Například úvěr Universal Business je velice obtížně zařaditelný do některé z obvyklých škatulek. Zajištění nemovitostí by jej řadilo spíše do skupiny firemních hypoték, to ovšem hatí jeho neúčelovost. Úvěr však nelze zcela zařadit ani do kategorie úvěrů investičních, neboť část tohoto produktu je úvěrem kontokorentním.

Půjčka pro začínající podnikatele bez příjmu Universal Business je poskytována jako kombinace splátkového a kontokorentního úvěru. Splátková část tvoří minimálně 75 % výše úvěru a klient ji splácí v pravidelných měsíčních splátkách formou odděleného splácení úroku a jistiny po maximální dobu 20 let.

Kontokorentní část, která pak tvoří nejvýše 25 % celkového úvěru, má splatnost tři roky s možností obnovení úvěru.

Výhody půjčky pro začínající podnikatele

Kromě největší výhody podnikatelské půjčky – pokrytí finančních nákladů – má půjčka pro firmy i další výhody:

 • při sjednání půjčky online formou velmi rychlé schválení
 • možnost odečtení úroků z daní
 • posuzování bonity dle obratu
 • bez nutnosti dokládání podnikatelského záměru
 • Zajištění nemovitostí úvěru nad 1 000 000 Kč 
 • bez nutnosti podpisu smlouvy manželem/manželkou
 • možnost podnikatelského úvěru bez daňového přiznání
 • možnost bezúročné půjčky pro začínající podnikatele

Dále je to např. možnost využití úvěru na úhradu dluhů České správy sociálního zabezpečení, finančního úřadu, pojišťovny, za určitých podmínek i možnost půjčky pro s.r.o.

Revolvingový úvěr

Jednou z možností půjček pro začínající podnikatele je revolvingový úvěr. Revolvingový úvěr se svými vlastnostmi blíží kontokorentu, rozdíl je však v maximální výši poskytované částky, která je u revolvingového úvěru na rozdíl od kontokorentu omezená.

Tento typ půjčky na podnikání představuje možnost získání nového úvěru bezprostředně po splacení toho předcházejícího.

Revolvingový úvěr je určitým druhem finanční rezervy. V případě, že nastane potřebná situace, začne se  úvěr čerpat, buďto celý, nebo jen jeho část. Pokud naopak taková potřeba není, úvěr se nečerpá. V takovém případě se také nehradí žádné měsíční splátky.

V případě, že se revolvingový úvěr začne čerpat, splácí se poté v klasických měsíčních splátkách. Některé společnosti poskytující revolvingový úvěr nabízí i možnost předčasného splacení celého revolvingového úvěru. Pokud je revolvingový úvěr řádně a včas splacen, může podnikatel v jeho čerpání pokračovat v podstatě donekonečna.

Výhodou tohoto typu firemní půjčky je administrativní nenáročnost celého procesu. Nejprve je sjednána smlouva o úvěru. Zde jsou nastaveny veškeré potřebné parametry a případné sankce za nesplácení úvěru. Pak již může klient dané instituce čerpat finanční prostředky.

Finanční faktoring

Další z možností, jak se vyhnout klasickým půjčkám pro živnostníky, je finanční faktoring. Finanční faktoring je vhodný především pro začínající podnikatele, kterým pomůže rozběhnout podnikání a navýšit obrat i zisk.

Daný podnikatel se podpisem faktoringové smlouvy stává klientem dané společnosti. Po dodání zboží nebo služby vystaví podnikatel svému odběrateli fakturu, na níž oznámí odběrateli postoupení pohledávky formou platební instrukce s uvedením čísla účtu faktoringové firmy.

Fakturu doručí svému odběrateli a spolu s dokladem o dodání zboží či služby ji zašle také faktoringové firmě. Do 24 hodin faktoringová firma vyplatí podnikateli 70-90 % z částky postoupené pohledávky včetně DPH. Jakmile faktoringové firmě po datu splatnosti uhradí odběratel fakturu, vyplatí faktoringová společnost i zbývající částku do výše 100 %.

Výhodou tohoto druhu úvěru na podnikání je možnost zřízení i pro malé firmy nebo začínající podnikatele bez platební historie. Není zde prověřována bonita podnikatele, naopak jsou důležití dodavatelé firmy. Podmínkou je vlastnit aktuální faktury ve výši min. 500 000 Kč se splatností 30-120 dní.

Faktoringová společnost si obvykle účtuje 0,5-2 % z ceny faktury, dle čerpaných služeb a objemu spolupráce.

Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání

Výhodou půjčky pro začínající podnikatele je, že velká část společností poskytuje půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání. Začínající podnikatelé totiž často daňové přiznání ještě nepodávali, jelikož podnikat teprve začínají.

Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání poskytuje např. společnost Acema. Některé společnosti také poskytují bezúročné půjčky pro začínající podnikatele.

Další druhy úvěrů pro podnikatele

Půjčky pro živnostníky je možné rozdělit do několika skupin dle stádia fungování firmy a její velikosti. Prvním je úvěr pro začínající podnikatele.

Další druhy úvěrů jsou:

 • provozní úvěry
 • investiční úvěry
 • úvěry se zárukou Evropského investičního fondu

Provozní úvěry slouží k pokrytí provozních nákladů firmy. Poskytnutá půjčka pro firmy může být využita i z důvodu dlouhé splatnosti faktur u odběratelů nebo pro vylepšení cashflow, v neposlední řadě také k pokrytí výpadku ve výplatě zaměstnaneckých mezd. Tento úvěr pro firmy bývá poskytován na kratší dobu.

Dalším druhem úvěru je investiční úvěr. Slouží k rozšíření stávajícího podnikání. Je ideální v případě, že podnikatel hodlá zakoupit movitý majetek nebo rozšířit výrobu.

Úvěry se zárukou Evropského investičního fondu jsou garantovány Evropským investičním fondem. Jsou určeny především pro malé a střední podniky. 

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang